Sociálna činnosť

Slovenský Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota, plní úlohy ustanovené zákonom o SČK a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

SČK je národná spoločnosť, ktorej poslaním je pôsobiť na celom území Slovenskej republiky. Základným poslaním SČK je predchádzať utrpeniu všetkých ľudí bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, pohlavie, náboženstvo, politické presvedčenie a spoločenské  postavenie a zmierňovať ho.

Sociálna činnosť Slovenského Červeného kríža sa prispôsobuje potrebám v rôznych regiónoch Slovenska. Ponuka sociálnych služieb poskytovaná územnými spolkami SČK sa preto v jednotlivých okresoch výrazne líši. Služby sa však vždy zameriavajú na konkrétneho človeka či komunitu.

V našom VÚC BBSK je územný spolok SČK Rimavská Sobota od apríla 2021 registrovaný subjekt pre poskytovanie sociálnych služieb (ďalej len SS).

S ohľadom na potreby obyvateľstva a demografický vývoj regiónu sme sa rozhodli poskytovať tieto SS.

  1. Základné sociálne poradenstvo – služba sa poskytuje od 1.7.2021https://redcross.sk/rimavska-sobota/zakladne-socialne-poradenstvo/
  2. Opatrovateľská služba – služba sa poskytuje od 1.7.2021https://redcross.sk/rimavska-sobota/opatrovatelska-sluzba/ – momentálne sa neposkytuje
  3. Prepravná služba – služba sa poskytuje od 1.7.2021https://redcross.sk/rimavska-sobota/prepravna-sluzba/
  4. Požičiavanie pomôcok – služba sa poskytuje od 1.7.2021https://redcross.sk/rimavska-sobota/poziciavanie-kompenzacnych-pomocok/

Zabezpečujeme a prevádzkujeme výdajňu obnoseného šatstva, z dobrovoľných príspevkov od občanov vedieme účet v banke „Fond pomoci“ pre ľudí v núdzi a v spolupráci aj ÚPSVR Rimavská Sobota s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo i individuálne podľa potreby jednorazovo pomáhame rodinám v núdzi na zakúpenie nevyhnutných potrieb (hlavne potraviny a čerstvým mamičkám pri zabezpečení nutnej výbavičky po pôrode – plienky a pod.).

Bližšie informácie: https://redcross.sk/rimavska-sobota/kontakt/

Ďalšie články