Opatrovateľská služba

žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálne služby si už môžete podať na sídle SČK, územný spolok Rimavská Sobota, Hurbanova 15, RS

viac: https://redcross.sk/rimavska-sobota/kontakt/

V zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ako

§ 41 poskytovateľ opatrovateľskej služby

občanom v okresoch Rimavská Sobota a Revúca, ktorí sú podľa zákona odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a sú odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.

Všetky podmienky poskytovania opatrovateľskej služby sú v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Opatrovateľská služba je zabezpečená prostredníctvom opatrovateľky, ktorá spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady. Vykonáva sa v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch (pondelok až piatok) od 8:00 do 15:00 hod.

Pre potreby prijímateľa opatrovateľskej služby sú poskytované tieto úkony:

Sebaobslužné úkony

a) Hygiena

1. osobná hygiena

– hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov),

2. celkový kúpeľ

– hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte),

b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

1.porciovanie stravy,

2.obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),

3.kŕmenie a pomoc pri pití,

c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

1.sprievod na toaletu,

2.pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,

3.účelná očista po toalete,

4.sprievod z toalety,

5.podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše),

6.ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky),

d) Obliekanie, vyzliekanie

1.výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb),

2.obliekanie, obúvanie,

3.vyzliekanie, vyzúvanie,

e) Mobilita, motorika

1.sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),

2.pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,

3.polohovanie,

4.pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),

5.obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.

f) Dodržiavanie liečebného režimu

1.v domácom prostredí

1.1.nákup liekov, podávanie liekov a aplikácia mastí,

1.2.kontrola glykémie glukomerom,

1.3.odmeranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty,

1.4.aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu),

1.5. polohovanie,

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,

b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,

c) donáška jedla do domu,

d) umytie riadu,

e) bežné upratovanie v domácnosti, 

f) obsluha bežných domácich spotrebičov,

g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),

h) starostlivosť o lôžko,

i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,

j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,

k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).

Základné sociálne aktivity

a) sprievod

1. na lekárske vyšetrenie,

2. na vybavenie úradných záležitostí,

3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,

4. pri záujmových činnostiach,

b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,

c) sprostredkovanie komunikácie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť alebo je hluchoslepá najmä pri nakupovaní a pri záujmových činnostiach.

Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len „dohľad“)

a) potreba dohľadu v určenom čase,

b) potreba nepretržitého dohľadu.

Cenník:

Výška úhrady za opatrovateľskú službu je určená v závislosti od času a doby jej poskytovania pre prijímateľa sociálnej služby (ďalej PSS) nasledovne: Poplatok PSS (prijímateľ sociálnej služby) za 1 hodinu opatrovateľskej služby vo výške :

     1,10 € / 1 hod.PSS s posudkom o odkázanosti na sociálnu službu

     9,22  € / 1 hod. (plné EON)PSS bez posudku o odkázanosti na sociálnu službu

Podmienky platenia:

Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby podľa skutočného rozsahu hodín poskytnutých úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla.

Spôsob platenia:

     PSS je povinný vykonávať úhrady v sumách, spôsobom a v termínoch tak, ako sa v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby zaviazal.

     Úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby bude uhrádzaná mesačne, najneskôr do 10. dňa  nasledujúceho kalendárneho mesiaca

a/ v hotovosti do pokladne ÚzS SČK Rimavská Sobota

b/ bezhotovostne – bankovým prevodom na č. účtu: SK51 0200 0000 0000 0263 5392

tlačivá na stiahnutie:

VUC BBSK – posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
https://www.bbsk.sk/Portals/0/01%20Urad%20BBSK/Odd_socialnych%20sluzieb/WEB/%C5%BDiados%C5%A5%20o%20pos%C3%BAdenie%20odk%C3%A1zanosti%20na%20soci%C3%A1lnu%20slu%C5%BEbu.pdf

VUC BBSK – lekársky nález – posúdenie odkázanosti
https://www.bbsk.sk/Portals/0/BB/TLACIVA/Socialne%20sluzby/Lekarsky%20nalez%20-%20posudenie%20odkazanosti%20na%20soc%20sluzbu.pdf

VUC BBSK – vyhlásenie o majetku
https://www.bbsk.sk/Portals/0/BB/TLACIVA/Socialne%20sluzby/Vyhlasenie%20o%20majetku%20FO%20na%20ucely%20platenia%20za%20soc%20sluzbu.pdf

MESTO – obec
potvrdenie lekára o bezinfekčnosti
https://www.rimavskasobota.sk/download_file_f.php?id=304468

vyhlásenie o majetku
https://www.rimavskasobota.sk/download_file_f.php?id=304469

žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
https://www.rimavskasobota.sk/download_file_f.php?id=1495594
tlačivo sa dá použiť i v iných obciach na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby – opatrovateľská služba – SČK
https://redcross.sk/rimavska-sobota/wp-content/uploads/sites/24/2021/06/ziadost-opatrovatelska-sluzba-1.pdf

vyhlásenie o majetku
https://redcross.sk/rimavska-sobota/wp-content/uploads/sites/24/2021/06/vyhlasenie-o-majetku.pdf


Ďalšie články