Požičiavanie kompenzačných pomôcok

Kompenzačné pomôcky sú pomôcky a zariadenia, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce alebo oslabené funkcie. Kompenzujú dôsledky straty alebo poškodenia, zvyšujú samostatnosť a nezávislosť postihnutých ľudí.

V súlade Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

§ 47 zákona poskytovanie sociálnej služby požičiavanie pomôcok terénnou formou.

Poskytujeme túto sociálnu službu občanom v okresoch Rimavská Sobota a Revúca. Chceme prispievať k zlepšeniu životnej úrovne a zmierneniu následkov vyššieho veku a ťažkého zdravotného postihnutia fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo  fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám uvedeným v odseku 1 § 47 Zákona č. 448/2008 o SS
– FO s ťažkým zdravotným postihnutím
– FO s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku
na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu, z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytovanie pomôcky.

Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným poistením preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.

Požičiavanie pomôcok sa objednáva minimálne deň vopred v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hodiny na tel. č. organizácie 047/56 31 734, 0903 558 926, 0911 558 926 alebo osobne na územnom spolku Slovenského Červeného kríža Rimavská Sobota, na Hurbanovej ulici č. 760/15 v Rimavskej Sobote.

Cenník:

Podmienky platenia:

Výška úhrady za požičiavanie pomôcok je určená v závislosti od doby jej poskytovania pre prijímateľa sociálnej služby. Úhradu za poskytnutie sociálnej služby – požičiavanie pomôcok platí prijímateľ sociálnej služby podľa skutočného rozsahu poskytnutia pomôcok za kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytla.

Spôsob platenia:

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby – požičiavanie pomôcok bude uhrádzaná mesačne, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca:

a/ v hotovosti do pokladne ÚzS SČK

b/ bezhotovostne – bankovým prevodom na č. účtu: SK51 0200 0000 0000 0263 5392

viac: https://redcross.sk/rimavska-sobota/kontakt/

Momentálne vieme zabezpečiť aj odvoz zdravotníckej pomôcky (prívesným vozíkom) na adresu,
cena je 1,- €/1 km.

Je potrebné si iba zabezpečiť chlapov, ktorí Vám pomôcku vynesú do bytovej jednotky ev. domu.

Ďalšie články