Projekt Humanitárna pomoc

Predstavujeme Vám jedinečný projekt Územného spolku SČK v Leviciach.

Realizácia projektu Humanitárna pomoc HUMANITKO

Nosná myšlienka projektu je obhajoba znaku a názvu Červený kríž, a obhajoba siedmich princípov hnutia ČK/ČP:  Humanita, Nestrannosť, Neutralita, Nezávislosť, Dobrovoľnosť, Jednota, Svetovosť.

Cieľová skupina humanitárneho vzdelávania sú učitelia a mladí dobrovoľníci SČK. Konečná cieľová skupina sú žiaci primárneho vzdelávania na I.st. ZŠ.

Východiskový materiál pre vzdelávanie učiteľov a mladých dobrovoľníkov SČK bola Metodická príručka ICRC – Spoznávanie humanitárneho práva, vydaná na základe podpory MŠ SR, Metodicko-pedagogické centrum v Prešove 2007. Na tomto základe levický územný spolok SČK s tímom odborníkov pripravil vzdelávací modul pre učiteľov primárneho vzdelávania ZŠ s osnovou vzdelávania pre žiakov.

  • Problematika humanitárnej pomoci je chápaná ako nadstavba zdravotno-výchovných hier SČK určených pre prvý stupeň základných škôl v nadväznosti na predprimárne vzdelávanie, zamerané na poskytovanie prvej pomoci a výchovu k darcovstvu krvi, realizované v materských školách. Základné informácie o organizácii ČK/ČP a jej znaku ako symbolu pomoci majú k dispozícii už deti v predprimárnom stupni vzdelávania.
  • Uplatňovať integrovanú spoluprácu, že okrem zdravotníckej prvej pomoci existuje aj iná pomoc – pomoc humanitárneho charakteru.
  • Z hľadiska výchovy k ľudskému a empatickému správaniu je pre deti dôležité postupne chápať zmysel pomoci človeka človeku v núdzi, v chudobe, v nešťastí, v hľadaní lepších životných podmienok pre život (prvé dotyky s otázkou migrantov).

Profil absolventa

Absolvent získa vedomosti, čo je Humanitárne právo a kde sa uplatňuje, pozná vývoj medzinárodného Humanitárneho práva, princípy a heslá hnutia Červeného kríza, je schopný pretransformovať získané vedomosti a zručnosti do vzdelávania žiakov na prvom stupni základných škôl.

Zapojenie ZŠ

Od roku 2013 v projekte pôsobí 12 ZŠ. Záujemcovia sa môžu do projektu zapojiť už teraz na kontaktných t.č. 0903558911, 036/6307 900,901