Štatút Klubu zdravých materských škôl

ŠTATÚT

Klubu zdravých materských škôl pri Územnom spolku Slovenského Červeného kríža v Leviciach

Zriaďovateľ:

Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice, Poľná ul. č. 6, 934 01 Levice (ďalej ÚzS SČK) v zastúpení Ing. Stanislavou Sládečekovou, riaditeľkou Územného spolku.

IČO: 00415979, mobil 0903558911, 036/6307900, e-mail levice@redcross.sk

Vznik Klubu ZMŠ: 14. 03. 2007

Na pracovnom stretnutí učiteľov – zdravotníkov materských škôl okresu Levice bol prejednávaný a schválený Štatút Klubu zdravých materských škôl (ďalej KZMŠ).

Zmeny v Štatúte KZMŠ podliehajú schváleniu Územnej rady SČK v Leviciach uznesením. Informácie o činnosti klubu sú priebežne zasielané na vedomie prezídiu a ústrediu SČK v Bratislave.

Článok 1

Poslanie:

Klub zdravých materských škôl vznikol na základe dlhoročnej  spolupráce  Územného spolku SČK v Leviciach s materskými školami (ďalej MŠ) okresu. Poslaním KZMŠ je vytvárať priestor pre realizáciu projektov ovplyvňujúcich zdravé životné prostredie, zdravý vývoj detí predškolského veku s minimalizovaním rizikových faktorov. Rozvíjať oblasť zdravého životného štýlu smerom k dospelým (učitelia, rodičia) a deťom. V rámci klubu podporiť nové mainstreamingové aktivity (odber krvi), dobrú prax šíriť po celom Slovensku. Klub plní poslanie aj smerom k jeho základni. Na spoločných stretnutiach sa intenzívnejšie zameriava na efektívnu zdravotnú výchovu členiek a im zverených detí. Cieľom je, vyvolať zmeny vo sfére poznatkov, chápať ich vo vzájomných súvislostiach, následne ovplyvňovať hodnotový systém a priniesť posun v presvedčeniach a postojoch. Napomôcť získaniu potrebných zručností, ktoré vedú k vyvolaniu zmeny konania a životného štýlu. V tomto duchu Klub zdravých MŠ podporuje poslanie Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Článok 2

Členstvo:

2. 1 Členstvo je pre MŠ dobrovoľné, postavené na kolektívnom členstve MŠ v Slovenskom Červenom kríži v zmysle Stanov SČK. Členom Klubu sa môže stať ktorákoľvek materská škola v okrese, ktorá sa stotožňuje s koncepciou SČK. Člen SČK záujem o členstvo v KZMŠ uvedie v Prihláške za člena SČK v časti oblasť záujmu pre spoluprácu (vzor tlačiva je prílohou Štatútu).

Členstvo zaniká: vystúpením člena (písomne), resp. zrušením MŠ.

2. 2 Škola si určí jedného člena, ktorý bude kontaktnou osobou pri jej zastupovaní na pracovných stretnutiach klubu.

Práva člena:

 • volí členov Rady klubu a môže byť volený do jej orgánov
 • podáva návrhy na zmeny v Štatúte a skvalitnenie činnosti KZMŠ
 • vyjadruje sa k plánu činnosti a schvaľuje ho
 • zúčastňuje sa aktivít klubu
 • propaguje na verejnosti poslanie SČK
 •  získava darcov krvi z radov rodičov

Povinnosti člena:

 • zúčastňuje sa pracovných stretnutí
 • informuje vysielajúcu školu o činnosti klubu
 • platí členskú známku (2,00 €)
 • neúčasť na členskej schôdzi (pracovnom stretnutí) oznámi Rade klubu písomnou formou, prípadne telefonicky

2. 3 Fond sa tvorí:

 • z členských známok SČK (ročný členský príspevok je 2,00 € za osobu)
 • z darov fyzickej a právnickej osoby (FO/PO)
 • z dobrovoľných darov
 • z projektov

Všetky dary sú  riadne vedené v účtovníctve ÚzS SČK v zmysle Stanov SČK a platných právnych noriem o hospodárení.

2. 4 Použitie fondu:

 • ako zdroj financovania aktivít schválených klubom

–     na financovanie špecifických nákladov spojených s prevádzkou klubu  (papier, obálky, poštovné,

      výroba metodiky, materiálov, loga  a iné).

2. 5 Kontrola a spravovanie:

Fond spravuje Kontrolná a revízna rada (KRR) pôsobiaca ako volený orgán pri ÚzS SČK Levice. Dozor nad fondom bude vykonávať poverená členka Rady klubu zdravých MŠ.

Článok 3

Registrácia:

Registrovaná MŠ dostane registračný list a logo KZMŠ, ktoré umiestni v škole na viditeľnom mieste. Autorkou loga je Mgr. Marianna Kollárová. Logo bolo schválené na ustanovujúcom stretnutí klubu 14. 03. 2007.

Korešpondencia KZMŠ je vedená v zmysle Dizajn Manuálu SČK.

Článok 4

Činnosť Klubu:

 • pracovné stretnutia minimálne 2x v kalendárnom roku, ďalšie podľa potreby
 • príprava a vzdelávanie členov klubu
 • podpora nečlenov klubu a zapájanie ich do projektov KZMŠ
 • spolupráca s SČK na projektoch Malí zdravotníci, Kvapka krvi, Evička a deti (mládež SČK), využívanie zdravotno-výchovnej hry Evička nám ochorela
 • spolupráca pri organizovaní obvodných prehliadok „Malí zdravotníci“ v oblasti poskytovania prvej pomoci
 • presadzovať dobrú prax na tých najvyšších úrovniach
 • vytvárať a dopĺňať prezentačný materiál pre zviditeľňovanie činnosti KZMŠ
 • robiť publicitu prostredníctvom web stránky SČK, ako i v médiách
 • spolupracovať na nových projektoch, ktoré budú nadstavbou zdravotnej výchovy v oblasti zdravého životného štýlu
 • hľadať donora a partnerov na podporu činnosti klubu
 • zamerať spoluprácu s rodičmi na osvetu a darcovstvo krvi
 • o aktivitách a činnosti Klubu ZMŠ informovať Územnú radu SČK v Leviciach

Článok 5

5. 1 Zmeny v Štatúte po prerokovaní na členskej schôdzi Klubu zdravých materských škôl predloží predsedníčka na schválenie Územnej rade SČK v Leviciach.

5. 2 Rada Klubu zdravých MŠ  

–       Rada KZMŠ je 5 členná (predseda, podpredseda, 3 členovia)

–       funkčné obdobie členov Rady sú 2 roky

–       návrhy členov do Rady sa podávajú na pracovnom stretnutí (členskej schôdzi), alebo písomne, mailom

–       voľba členov Rady môže byť tajným alebo verejným hlasovaním

–       o forme hlasovania (tajné, verejné, jednotlivo každý kandidát, resp. spoločná kandidátka) rozhodnú

členovia KZMŠ prítomní na pracovnom stretnutí

–       členovia rady sú zvolení nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov

–       členovia rady si zvolia funkcie na prvom zasadnutí a oznámia to členskej základni

Poznámka k Štatútu:

Vznik Klubu zdravých materských škôl: 14. 03. 2007 (Štatút + voľba Rady KZMŠ)

Aktualizácia štatútu a voľba novej Rady KZMŠ: 19. 11. 2011

Voľba Rady KZMŠ: 23. 03. 2015

Štatút KZMŠ aktualizovaný a prerokovaný na pracovnom stretnutí: 01. 10. 2015

Štatút KZMŠ schválený ÚzS SČK Levice, dňa 1.10.2015

Rada Klubu zdravých materských škôl zvolená na pracovnom stretnutí 23. 03. 2015

1. Predsedníčka: Oľga Kurpašová, Mgr. (Členka ÚzS SČK, Levice)

2. Podpredsedníčka: Katarína Olejárová, (MŠ, Ul. P. O. Hviezdoslava 20, Levice)

3. Členka: Ľubomíra Mikulcová, Bc. (MŠ, Konopná ul. 8, Levice), zodpovedá za prezentáciu, publicitu klubu

4. Členka: Izabela Csordásová, (MŠ, Dopravná ul. 60, Levice), sprostredkovanie predaja členských známok

5. Členka: Natália Liptáková, Mgr. (MŠ, Perecká ul. 41, Levice), zapisovateľka