OP FEAD Opatrenie č.2 Poskytovanie teplého jedla

SČK územný spolok LIPTOV v rámci operačného programu FEAD, opatrenie 2 poskytuje najodkázanejším osobám

teplé jedlo denne v čase od 11,30 – 12,30 hod

v priestoroch budovy SČK na ulici Kuzmáynho 15 v Liptovskom Mikuláši

Teplé zahustené ( desiatové ) polievky sa poskytujú komukoľvek, na základe požiadania, bezodplatne

Slovenský Červený kríž územný spolok Liptov  je zapojený do Operačného programu FEAD (Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby). Riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prijímateľom a realizátorom pomoci v zmysle OP FEAD je Ústredie práce, rodiny a sociálnych vecí SR (ÚPSVaR). Slovenský Červený kríž je jednou z partnerských organizácií v rámci

Opatrenia 2: Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

V rámci programu partnerská organizácia poskytuje len na základe požiadania, t. j. bezodplatne teplú zahustenú polievku (tzv. desiatovú, 500 ml, chlieb/pečivo 150 g, teplý nealkoholický nápoj 0,4 l).  Táto pomoc je realizovaná v rámci Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci, ktorý je financovaný  Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Najodkázanejšie  osoby:  osoba bez prístrešia je osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb (najmä ubytovanie, stravu, nevyhnutné ošatenie), je v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaná na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla denne. Je to najmä osoba, ktorá žije na ulici a nie sú jej spravidla poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb ako sú napr. útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania a iné. V prípade poskytovania teplého jedla na ulici, resp. v priestoroch SČK bude, vzhľadom na spoločenskú stigmu, dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo.

Za osoby bez prístrešia môžu byť považovaní aj utečenci, ktorí sú v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaní na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla, sú na ulici, nie sú im poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb, neskúma sa ich pôvod, pobyt, dokonca ani základné identifikačné údaje. Pre účely Operačného programu pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc (ďalej len „OP FEAD”) je dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo.