Kurz opatrovania detí

KURZ OPATROVANIA DETÍ

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ ZÍSKAL AKREDITÁCIU MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, NA VZDELÁVACÍ PROGRAM „KURZ OPATROVANIA DETÍ“ V ROZSAHU 226 HODÍN V ZMYLSE ZÁKONA 448/2008 Z.Z. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV (NOVELA O JASLIACH).

Akreditácia: Číslo spisu: 30359/2021-M_OAK zo dňa 9.12.2021

Absolventka/absolvent kurzu získa vedomosti:

  • o zásadách starostlivosti o deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, domácnosti dieťaťa, domácnosti opatrovateľky/opatrovateľa detí a účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených na starostlivosť o dieťa,
  • o metódach a formách výchovnej činnosti so zreteľom na vek dieťaťa, základné poznatky z pedagogiky, psychológie, patopsychológie,
  • o zásadách prevencie úrazov a bezpečnosti dieťaťa,
  • o zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach dieťaťa, starostlivosti o choré dieťa v domácom prostredí,
  • pestovaní hygienických návykoch detí,
  • zásadách správneho životného štýlu podľa veku dieťaťa,
  • etických princípoch práce opatrovateľky/opatrovateľa detí,
  • prevádzkových a hygienických požiadavkách na prácu s deťmi.