MS SMREČANY

1960

Základné informácie o MS Smrečany

 

<p>&nbsp;</p>
<p class="Default" style="line-height: 150%;">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 18.0pt;">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<h1 style="text-align: center;" align="center"><span lang="CS">&nbsp;</span></h1>
<p class="MsoBodyText"><strong>Predsedn&iacute;čka:</strong> Vierka Moravč&iacute;kov&aacute;<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp; </span> (od r. 2014)</p>
<p class="MsoBodyText" style="mso-outline-level: 1;"><strong>Počet členov: </strong>80</p>
<p class="MsoBodyText"><strong>Činnosť:</strong> nav&scaron;tevovanie a&nbsp;pomoc star&scaron;&iacute;m a&nbsp;chor&yacute;ch členom spolku, finančn&aacute; alebo in&aacute; pomoc soci&aacute;lne slab&scaron;&iacute;m rodin&aacute;m, n&aacute;v&scaron;tevy jublantov, brig&aacute;dnicka činnosť za &uacute;čelom skr&aacute;&scaron;ľovania na&scaron;ej obce, zabezpečovanie zdravotn&iacute;ckych hliadok na &scaron;portov&yacute;ch podujatiach, podpora bezpr&iacute;spevkov&eacute;ho darcovstva krvi, zabezpečenie zdravotn&iacute;ckeho stanovi&scaron;ťa s&nbsp;kv&iacute;zmi a&nbsp;uk&aacute;žkami 1. pomoci pri spoluorganizovan&iacute; s&uacute;ťažn&eacute;ho popoludnia pre deti k&nbsp;ich medzin&aacute;rodn&eacute;mu sviatku, organizovanie kult&uacute;rno-spoločensk&yacute;ch podujat&iacute; a&nbsp;kreat&iacute;vnych kurzov, zap&aacute;janie sa do verejn&yacute;ch finančn&yacute;ch zbierok SČK na pomoc ľuďom postihnut&yacute;m pr&iacute;rodn&yacute;mi katastrofami.<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsedníčka: Vierka Moravčíková   (od r. 2014)

 

 

Počet členov: 80

 

 

Činnosť: navštevovanie a pomoc starším a chorých členom spolku, finančná alebo iná pomoc sociálne slabším rodinám, návštevy jublantov, brigádnicka činnosť za účelom skrášľovania našej obce, zabezpečovanie zdravotníckych hliadok na športových podujatiach, podpora bezpríspevkového darcovstva krvi, zabezpečenie zdravotníckeho stanovišťa s kvízmi a ukážkami 1. pomoci pri spoluorganizovaní súťažného popoludnia pre deti k ich medzinárodnému sviatku, organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí a kreatívnych kurzov, zapájanie sa do verejných finančných zbierok SČK na pomoc ľuďom postihnutým prírodnými katastrofami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0