Cenník služieb

V Zariadení pre seniorov SČK Liptovský Hrádok  sa poskytujú na základe cenníka schváleného  Územnu radou SČK územného spolku Lptov.  Výška dennej úhrady je  17,00 € / strava, ubytovanie a všetky služby poskytované na základe Zákona o sociálnych službách v Zariadení pre seniorov

Cenník sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov SČK Liptovský Hrádok

Sociálne služby poskytované podľa zákona NR SR č. 448/2008 v zariadení sociálnych služieb ZPS SČK  a ich cena:

1.     Odborné činnosti:

 • základné sociálne poradenstvo……………………………………………………………………….zdarma
 • pomoc pri odkázanosti fyzickej  osoby na pomoc inej fyzickej osoby…….zdarma
 • sociálna rehabilitácia …………………………………………………………………………………………zdarma

2.     Obslužné činnosti

 •  ubytovanie ………………………………………………………………………………………………………8,50 €/ deň
 •  stravovanie……………………………………………………………………………………………………….8,50 €/ deň
 •  upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva………………………….zdarma

  3.    Ďalšie činnosti

 • poskytnutie nevyhnutného ošatenie a obuvi ……………………………..zdarma
 • úschova cenných vecí………………………………………………………………………zdarma
 • poskytnutie pomôcok …………………………………………………………………….zdarma

     Cena spolu ……………………………17,0 € / deň

     Samoplatcovia: ……………………..20,00€ , na kratší čas, klient, ktorý nemá posudok odkázannosti na sociálnu službu

Ďalšie možné služby / v prípade záujmu klienta/:

 •  drobné nákupy………………………………………………………………………….0,50 €
 •  fénovanie……………………………………………………………………………………0,50 €
 •  donáška liekov ………………………………………………………………………… 0,50 €
 •  donáška dôchodku ………………………………………………………………… 1,00 €
 •  pedikúra……………………..na základe cenníka  poskytovateľa služby

Liptovský Mikuláš, január 2022