Špecializované zariadenie Prameň nádeje

 

 

 

 

Špecializované zariadenie Prameň nádeje

"Na financovaní zariadenia sa spolupodieľa KSK"

 

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa

poskytuje

– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

– sociálne poradenstvo

– sociálna rehabilitácia

– ubytovanie

– stravovanie

– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

– osobné vybavenie

zabezpečuje

– pracovná terapia

– záujmová činnosť

utvárajú sa podmienky na

– úschovu cenných vecí

– rehabilitácia – pohybová aktivita

– pracovné terapie u jednotlivých klientov podľa druhu obmedzení

Miesto poskytovania sociálnej služby:

Špecializované zariadenie Prameň nádeje, ul. Hviezdoslavova 3203/1,

075 01 Trebišov

Forma poskytovanej služby:

pobytovou formou – celoročne na čas neurčitý

CENNÍK SOCIÁLNEJ SLUŽBY  – ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE „PRAMEŇ NÁDEJE“ Trebišov

0