Špecializované zariadenie Prameň nádeje

Špecializované zariadenie Prameň nádeje
„Na financovaní zariadenia sa spolupodieľa KSK“

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje
– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
– sociálne poradenstvo
– sociálna rehabilitácia
– ubytovanie
– stravovanie
– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
– osobné vybavenie
– pracovná terapia
– záujmová činnosť
– utvárajú sa podmienky na
– úschovu cenných vecí
– rehabilitácia – pohybová aktivita
– pracovné terapie u jednotlivých klientov podľa druhu obmedzení

Miesto poskytovania sociálnej služby:
Špecializované zariadenie Prameň nádeje, ul. Hviezdoslavova 3203/1, 075 01 Trebišov

Forma poskytovanej služby:
pobytovou formou – celoročne na čas neurčitý