Zariadenie opatrovateľskej služby Prameň nádeje Trebišov

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje :

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ošetrovateľská starostlivosť,
  • ubytovanie, stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • vytvorenie podmienok na úschovu cenných vecí
  • rehabilitácia – pohybová aktivita
  • pracovné terapie u jednotlivých klientov podľa druhu obmedzení

Miesto poskytovania sociálnej služby : Zariadenie opatrovateľskej služby Prameň nádeje Trebišov,ul. Hviezdoslavova 3203/1 075 01 Trebišov

Forma poskytovanej služby : Pobytovou formou – celoročne na čas neurčitý.