História vzniku národného projektu Mládeže SČK Spolu ochránime mládež – SOM

V termíne 20.-28.9.2019  sa päť členiek Mládeže SČK (Romana Mikušincová – Nové Zámky, Viktória Šutová – Nové Zámky, Dáša Fényesová – Levice, Hana Kaločayová – Liptovský Mikuláš, Ema Krupová – Liptovský Mikuláš) zúčastnilo medzinárodného tréningu digitálnej prevencie pod názvom Digital condom organizovaného Mládežou Maďarského Červeného kríža v maďarskom meste Velence. Projekt vznikol za podpory grantu Erasmus+ a participovalo na ňom 7 krajín Európskej únie – Poľsko, Nemecko, Lotyšsko, Španielsko, Taliansko, Maďarsko a Slovensko.

Počas celého týždňa sme sa oboznamovali s aktuálnymi témami ako je kyberšikana, boj proti nenávistným prejavom, sexting, ochrana pred pohlavne prenosnými chorobami, ľudské práva a iné. Medzinárodný tréning prebiehal formou rovesníckeho prístupu a interaktívnych aktivít, ktoré rozšírili  naše vedomosti, ako aj naše zručnosti. Každá problematika bola preberaná formou diskusie, zdieľania a porovnávania názorov, hľadaním riešení, ako aj kompromisov. Kurz bol zakončený vytvorením a odprezentovaním obsahu (obrázky a fotografie, videá, plagáty, e-learning) pre webovú stránku projektu ‚Digital Condom‘

https://digitalcondomredcr.wixsite.com/website

Po skončení medzinárodného tréningu sme sa rozhodli zmysluplne využiť novozískané vedomosti, vďaka čomu sa pod vedením Viktórie Šutovej a Romany Mikušincovej pristúpilo k revitalizácii projektu HIV/AIDS prevencie. Vypracovali sme plán na vytvorenie nového projektu Mládeže SČK, ktorý by zahŕňal nielen problematiku pohlavne prenosných chorôb, ale taktiež by bol rozšírený o témy preberané na medzinárodnom tréningu v Maďarsku (kyberšikana, rovesnícky nátlak, nenávistné prejavy, sexting, rodová rovnosť a i.).

 Následne sme projekt pilotne testovali prostredníctvom Víkendu digitálnej prevencie v Centre voľného času Štúrovo v termíne od 22.-24.11.2019. Zúčastnilo sa ho 27 mladých ľudí z Nových Zámkov, Žiaru nad Hronom, Levíc a Liptovského Mikuláša. Školenie bolo vedené zážitkovou formou a bolo doplnené o interaktívne hry a aktivity, pri ktorých účastníci diskutovali, vyjadrovali svoje názory, hľadali riešenia na aktuálne problémy mladých ľudí, učili sa rešpektu, odstraňovali stigmu a diskrimináciu.

Po skončení úspešného pilotného testovania sme naďalej pracovali na rozvíjaní nového projektu, začali pracovať na podporných dokumentoch k projektu a spolu s Prezídiom Mládeže SČK uvažovali nad možnosťou premenovania projektu HIV/AIDS prevencie na projekt SOM (Spolu ochránime mládež), ktorý by zahrňoval problematiky preberané na medzinárodnom tréningu v Maďarsku, ako aj celý projekt HIV/AIDS prevencie so všetkými jeho aktivitami, národnou súťažou HIV/AIDS prevencie pre stredné školy, ako aj kampaňou Sviečkový pochod. K oficiálnemu premenovanie projektu Prezídium Mládeže SČK pristúpilo 8.marca 2020. Od tohto dňa projekt HIV/AIDS prevencie so zachovanými aktivitami pôsobí pod národným projektom Mládeže SČK Spolu ochránime mládež.

Prvý národný kurz k projektu Spolu ochránime mládež sa uskutočnil v termíne 3.-8.august  2020 na Počúvadle. Zúčastnilo sa ho 25 mládežníkov z územných spolkov SČK Bratislava mesto, Liptovský Mikuláš, Poprad, Žiar nad Hronom, Nové Zámky, Humenné, Levice, Banská Štiavnica, Košice mesto.