Kurz opatrovania detí

Kurz opatrovania detí

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina získal akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, na vzdelávací program „Kurz Opatrovania detí“ v rozsahu 226 hodín v zmylse zákona 448/2008 Z.z. o Sociálnych službách v znení neskorších predpisov (novela o jasliach).

Rozsah kurzu :

Teoretická výučba (104 hodín)
– starostlivosť o dieťa,
– predškolská pedagogika a psychológia,
– základy zdravotníckych a hygienických požiadaviek,
– prvá pomoc detí,
– právne úpravy zamerané na starostlivosť detí,

Praktická výučba (50 hodín)
– starostlivosť o dieťa,
– rozvoj zručností a schopností detí,
– simulované situácie v prvej pomoci,
– simulované hry na rozvoj dieťaťa,

Odborná prax (72 hodín)
– priamo v zariadení detských jasieľ,
– konzultácie a poradenstvo priamo od pracovníčok detských jaslí,

Záverečné skúšky
– test a praktická skúška

Absolventka/absolvent kurzu získa vedomosti: 

  • o zásadách starostlivosti o deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, domácnosti dieťaťa, domácnosti opatrovateľky/opatrovateľa detí a účelových priestoroch zamestnávateľa rodiča vyčlenených na starostlivosť o dieťa,
  • o metódach a formách výchovnej činnosti so zreteľom na vek dieťaťa,
  • základné poznatky z pedagogiky, psychológie, patopsychológie,
  • o zásadách prevencie úrazov a bezpečnosti dieťaťa,
  • o zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach dieťaťa,
  • starostlivosti o choré dieťa v domácom prostredí,
  • pestovaní hygienických návykoch detí,
  • zásadách správneho životného štýlu podľa veku dieťaťa,
  • etických princípoch práce opatrovateľky/opatrovateľa detí,
  • prevádzkových a hygienických požiadavkách na prácu s deťmi.

Naše výhody:

– vysoká kvalita kurzov
– kvalifikovaní lektori
– príjemné priestory a odborná učebňa ku kurzu
– celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia
– malý počet účastníkov v kurze, individuálny prístup
– možnosť splátok bez navýšenia ceny

Cena kurzu opatrovania detí je 610 €. Záloha na začiatku kurzu je 200€ pre samoplatcov, zvyšok môžete doplatiť počas kurzu na splátky bez navýšenia.