O nás

Znak ČK je symbol dôvery a dáva nádej. Slovenský Červený kríž (SČK) to rešpektuje a s veľkou úctou k tisíckam pomáhajúcich dobrovoľníkov stále viac propaguje ich humánnu činnosť. Humenský územný spolok SČK je chápaný ako organizácia pomoci a nádeje v čase krízy. Trvale mobilizujeme sily ľudskosti aby sme mohli pomoc zabezpečiť, integrujeme sa do miestnej society vďaka dobrovoľníkom a členom SČK, ktorí sú nablízku keď treba a posúvajú poslanie SČK stále k vyšším a trvalejším hodnotách. Treba však poznamenať, že európska politická situácia a vôbec všetky zmeny , ktoré sa dejú aj v našej krajine, menia nielen vzťahy, ale i charakter práce s dopadom na každého z nás. Už bez menších problémov tieto zmeny prijímame a uplatňujeme ich aj v každodennej práci SČK. Zjednodušene povedané, denne sa učíme narábať s vlastným kapitálom, prijímame vlastné a prísne pravidlá. 

Slovenský Červený kríž sa po nadobudnutí zákona NR SR č.84/94 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža, stal 1. mája 1994 neštátnou právnickou osobou priamo zo zákona. Novela zákona SČK č.460/2007 upravuje vzťahy štátu a SČK, vnútroštátnu politiku a nezávislé postavenie našej národnej spoločnosti 
Náš územný spolok SČK má dlhodobú stratégiu, ktorej spoločným menovateľom je mobilizácia síl ľudskosti. Jej uplatnenie nás posunulo ďalej, no predovšetkým sme sa poučili: 

  •  že zraniteľnosť nie je iba výraz, 
  •  že činnosť oslabuje nedostatočná koncentrácia, 
  •  že vonkajšie vzťahy a komunikačné zručnosti sme zlepšili,
  •  že dobrovoľníctvo nie je oslabené ak ide o spoločnú efektívnu prácu v záujme najbližšej komunity,
  •  že všetko v našej činnosti sa prelína.

V činnosti a v mnohých aktivitách sme boli úspešní, ale stále sa nám odhaľujú boľavé miesta. A tak sme začali pracovať nie s kvantitou ale s kvalitou. Už nás netrápi úbytok členskej základne, pretože máme skutočne prosperujúce miestne spolky a pochopili význam svojej existencie. Na ich čele stoja úžasní ľudia, neoblomní s veľkou dávkou altruizmu a dnes im patrí veľká vďaka. Preto „ďakujeme“ všetkým dobrovoľným funkcionárom v Miestnych spolkoch, všetkým členom SČK, dobrovoľníkom a sympatizantom, ktorí nás podporili finančne, ktorí nás podporili morálne a hlavne zmysluplnou spoluprácou. 

Verejnosť nás vníma, dôveruje nám a to je v živote dôležité. Posilňovať a nesklamať vzájomnú dôveru. 
 

11260