Mládež SČK Humenné

Mládež Slovenského Červeného kríža je hnutie detí a mládeže v Slovenskom Červenom kríži.

Činnosť Mládeže SČK sa riadi základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, prijatými na XX. Medzinárodnej konferencii Červeného kríža v roku 1965 vo Viedni: humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota, univerzálnosť.
Mládež SČK je osobitná organizačná jednotka Slovenského Červeného kríža (čl. VIII ods. 3 Stanov SČK), ktorá sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi SČK.
Mládež SČK pri príprave a realizácii príslušných programov spolupracuje s Komisiou mládeže Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, s organizáciami mládeže iných národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ako aj s inými mládežníckymi organizáciami doma i v zahraničí.

Poslanie
Poslaním Mládeže Slovenského Červeného kríža je združovať deti a mládež v rámci hnutia Červeného kríža na Slovensku a vytvoriť jej priestor a podmienky pre dobrovoľnícku prácu v programoch a aktivitách zameraných na zraniteľné skupiny detí a mladých ľudí.

Naše ciele a úlohy
Mládež SČK má za cieľ:

pomáhať usmerňovať vývoj detí a mládeže na samostatné a spoločensky vyspelé osobnosti,
umožňovať mladým ľuďom sebarealizáciu pri príprave a uskutočňovaní vlastných programov v duchu základných princípov Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca,
pomáhať viesť deti a mládež k spoločenskej zodpovednosti, sociálnemu cíteniu a medzinárodnému porozumeniu.
Vzhľadom na všeobecnú orientáciu na potreby spoločnosti sú hlavnými úlohami Mládeže SČK
získavanie mladých ľudí pre vstup za členov SČK,
rozvoj osobnej zodpovednosti za život a zdravie,
rozvoj sociálneho cítenia a konania,
prehĺbenie porozumenia medzi ľuďmi a spolupráce medzi národmi.

Predseda Mládeže SČK Humenné: Tomáš Hrin
Podpredsedníčka Mládeže SČK Humenné: Terézia Gavaľová