OP Slovensko

Operačný program Poskytovanie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám

V rámci NP  Poskytovanie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám, Opatrenia č.  2  Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie SČK územný spolok Humenné poskytuje teplé jedlo ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii.

Miesto výdaja: budova SČK, vývarovňa, Nám. Slobody 16/41, 066 01 Humenné
každý pracovný deň od : 10:45 – 11:30 hod.

Teplé zahustené ( desiatové ) polievky sa poskytujú komukoľvek, na základe požiadania, bezodplatne

V rámci programu partnerská organizácia poskytuje len na základe požiadania, bezodplatne teplú zahustenú polievku (tzv. desiatovú, 500 ml, chlieb/pečivo 150 g, teplý nealkoholický nápoj 0,4 l). 
Táto pomoc je realizovaná v rámci NP Poskytovanie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám ktorý je financovaný  Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Slovenský Červený kríž územný spolok Humenné  je zapojený NP Poskytovanie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám. Je realizátorom Podakativity 2.  V rámci podaktivity  je  poskytovaná bezplatná priama pomoc osobám cieľovej skupiny vo forme teplého jedla prostredníctvom SO spolu so sprievodnými opatreniami, najmä sociálne poradenstvo, resp. iné odborné činnosti na predchádzanie vzniku krízových situácií a na obmedzenie, prípadne odstraňovanie ich negatívnych návykov a vplyvov alebo správania sa. V prípade poskytovania teplého jedla na ulici, resp. v priestoroch SO bude, vzhľadom na spoločenskú stigmu, dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo.

Najodkázanejšie  osoby:  osoba bez prístrešia je osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb (najmä ubytovanie, stravu, nevyhnutné ošatenie), je v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaná na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla denne. Je to najmä osoba, ktorá žije na ulici a nie sú jej spravidla poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb ako sú napr. útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania a iné. V prípade poskytovania teplého jedla na ulici, resp. v priestoroch SČK bude, vzhľadom na spoločenskú stigmu, dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo.

Za osoby bez prístrešia môžu byť považovaní aj utečenci, ktorí sú v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaní na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla, sú na ulici, nie sú im poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb, neskúma sa ich pôvod, pobyt, dokonca ani základné identifikačné údaje. Pre účely Operačného programu pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc (ďalej len „OP FEAD”) je dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo.