„Zlepšiť život zraniteľných ľudí mobilizovaním sily ľudskosti“

 „Zlepšiť život zraniteľných ľudí mobilizovaním sily ľudskosti“

 „Zlepšiť život zraniteľných ľudí mobilizovaním sily ľudskosti“

POPIS PROJEKTU:

Ide o komplexný preventívno – výchovný program pre rómsku osadu Podskalka, zameraný na  získanie každodenných hygienických návykov už v rannom veku dieťaťa, postupným získavaním praktických zručností v starostlivosti o celé telo a o zdravie, v poskytovaní prvej pomoci a následná psychohygiena v pubertálnom vývoji s prípravou na plánované rodičovstvo a rodinu ako základný prvok spolunažívania, hygienické požiadavky, vedenie domácnosti, starostlivosť o zdravé a choré dieťa. Projekt je určený pre deti do 15 rokov.

CIEĽ PROJEKTU

Hlavný cieľ:

  • Vytvoriť podmienky pre komplexnú základňu hygienických návykov, potrebných v každodennom živote.
  • Vytvoriť podmienky pre zdravý vývoj jedincov formou vykonávania praktických zručností v starostlivosti o ľudské telo už od novorodenca.
  • Vytvoriť návyky pre uplatnenie členov v rodine.

Podporné ciele:

  • Formovanie zdravotného uvedomenia detí a ich vzťahu k ochrane a podpore svojho zdravia a zdravia iných.
  • Zvyšovanie úrovne poznatkov a praktických zručnosti v oblasti poskytovania prvej pomoci.
  • Rozvíjanie aktívneho záujmu a pozitívneho vzťahu k otázkam zdravotnej výchovy z hľadiska etiky, humanity a zodpovednosti za zdravie svoje a zdravie aj svojích blížnych.
  • Význam rodiny pre človeka.