KURZ OPATROVANIA

1136

Kurz Opatrovania

  • Rozsah výučby            226 vyučovacích hodín (minimálne 25 dní)
  • Forma výučby             Denná, alebo podľa dohody
  • Cena                                 Od 215 €, možná platba na splátky. 
  • Miesto výučby            Teoretická príprava: Budova ZPB, Kukorellího 60, 066 01 Humenné
  • Prax                                Zmluvne zabezpečená v DSS v Humennom

 

Profil absolventa

Absolvent kurzu je schopný kvalifikovane poskytovať opatrovateľskú starostlivosť v domácnostiach a sociálnych zariadeniach.Odborná príprava v celosvetovo uznávanej organizácii je garanciou úspešného uplatnenia v sociálnej oblasti doma i v zahraničí.
 

Teoretická výučba
Úvod do opatrovateľstva, komunikácia v opatrovateľstve, etické princípy a práca s klientom; fyziológia ľudského tela; opatrovanie pri systémových ochoreniach; prevencia v opatrovateľskej službe; základy fyzioterapie; sociálne a právne normy; opatrovateľstvo – teoretická výučba; opatrovanie v detskom veku; prvá pomoc

 

Praktická príprava
Prakticky nácvik opatrovateľských techník a prvej pomoci

 

Záverečné skúšky
Písomný test a praktická a ústna skúška  z opatrovateľstva a prvej pomoci

 

Podmienky
Vek nad 18 rokov, minimálne ukončená základná škola a lekárske potvrdenie o spôsobilosti pre vykonávanie opatrovateľských činností

Rozhodnutie MPSVaR SR o udelení akreditácie
č.s. 73/2010-I/20, č.z. 22929/2010 zo dňa 14.4.2011;
č.s. 8688/2013-M_OSS, č.z. 13227/2013 zo dňa 13.3.2013;
č.s. 4275/2015-M_OSS, č.z. 10346/2015 zo dňa 2.3.2015
Kurz spĺňa požiadavky ďalšieho vzdelávania zamestnancov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

 

*Odoslaním prihlášky uďeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške do kurzu podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) spoločnosti Slovenský Červený kríž na účely zápisu do kurzu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

01