Pandemický plán: COVID-19

Plán riešenia krízovej situácie  v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19

Názov poskytovateľa sociálnych služieb: Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné

Zriaďovateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné

Štatutárny zástupca: PhDr. Silvia Knapiková

Tento dokument obsahuje preventívne prístupy v zabránení šírenia ochorenia, postupy a pravidlá riešenia krízových situácií v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19.

SČK, územný spolok Humenné poskytuje v zmysle registrácie VÚC Prešov nasledovné sociálne služby:

 • Domácu opatrovateľskú službu
 • Prepravnú službu
 • Požičovňu kompenzačných pomôcok
 • Krízovú pomoc prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov
 • Špecializované sociálne poradenstvo
 • Terénna sociálna služba krízovej intervencie

 1. Všeobecné zásady, ktoré pomáhajú zabrániť šíreniu respiračných vírusov
 • Vyhnúť sa úzkemu kontaktu s ľuďmi s akútnym respiračným ochorením
 • Často si umývať ruky teplou vodou a mydlom, dezinfekčným mydlom, dezinfekčný gel

Zamestnanci:

 • Pred odchodom z domu
 • Po príchode do práce
 • Po použití toalety
 • Po prestávke a denných pracovných činnostiach
 • Pred prípravou jedla a nápojov
 • Pred a po konzumácii jedla
 • Pred odchodom z práce
 • Po príchode domov
 • Po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným klientom
 • Dodržiavať zásady dezinfekcie povrchov v zmysle prevádzkového poriadku a po každej činnosti, pri ktorej došlo ku ich kontaminácii

 1. Príprava na zaistenie prevádzky

Zamestnanci na zaistenie prevádzky

SČK, územný spolok v Humennom má určený menovitý zoznam  zamestnancov, ich pozíciu, kontakty na nich, kompetencie. V prípade výpadku veľkého počtu zamestnancov bude potrebné aktivovať dobrovoľníkov a nových zamestnancov na dohodu o vykonaní práce, prípadne prostredníctvom samosprávy a Okresného úradu.

Zodpovedná: riaditeľka

Domáca opatrovateľská služba –20

Prepravná služba- 2

Požičovňa kompenzačných pomôcok- 1

Krízová pomoc prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov- 1

Špecializované sociálne poradenstvo- 1

Postup pri podozrení na ochorenie COVUD u zamestnanca

Všetci zamestnanci boli poučení o povinnostiach:

 • Informovania zamestnávateľa o tom, že sa vrátil on, alebo jeho blízky príbuzný z rizikovej oblasti, alebo o tom, že v jeho domácnosti alebo blízkom okolí bol v priamom kontakte s osobou, ktorej bola potvrdená infekcia COVID – 19 alebo je v izolácii pre podozrenie na infekciu a nie sú ešte výsledky vyšetrenia známe
 • Všetci majú podpísané čestné prehlásenia.

Zamestnávateľ:

 • Je oprávnený vyzvať zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu u všeobecného lekára (ktorého má kontaktovať najskôr telefonicky), popr. Hygienika príslušného RUVZ, najmä ak je dôvodné podozrenie nebezpečenstva vzhľadom k vykonávanej práci alebo má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať prácu pre možnosť infekcie COVID – 19.

Zamestnanci s príznakmi respiračnej infekcie musia dodržať nasledovné:

 • Zostať doma na lôžku
 • Telefonicky konzultovať  svojho ošetrujúceho lekára
 • Nebyť v priamom kontakte s klientami, ani zamestnancami počas doby pretrvávania príznakov
 • zamestnanec sa môže vrátiť na pracovisko ak nemá aspoň 3 dni po sebe známky respiračnej infekcie (pri nepotvrdení COVID – 19) a pri známom ochorení COVID – 19 až vtedy keď mu to umožní hygienik RÚVZ

 1. Karanténa klienti
 • Špecializované sociálne poradenstvo prostredníctvom telefónu a mailu
 • Dodržujú sa hygienické pravidlá a opatrenia
 • Kontrolujú sa príznaky COVID 19 u PSS hneď po príchode opatrovateľky do domácnosti.
 • Pracovníci sú poučení podľa vnútorných predpisov a pokynov RÚVZ

Zodpovedaná: riaditeľka (poučenie)

Opatrovateľka (vykonanie opatrení po príchode do domácnosti)

Sociálny pracovník

 1. Pomôcky, vybavenie

OPP sa postupne dopĺňajú a sú v pravidelných týždenných intervaloch  poskytované všetkým zamestnancom.

 • Opatrovateľky:  rúška, rukavice, dezinfekcie, ochranný odev
 • Sociálny pracovník: rúška, štít, rukavice, dezinfekcia
 • Vodič: rúška, rukavice, dezinfekcia, ochranný odev

Zodpovedaná: riaditeľka

 1. Zoznam dôležitých telefónnych čísel
 • Všetci pracovníci majú k dispozícii zoznam s telefónnymi číslami na RÚVZ, zriaďovateľa, obvodného lekára, rodinných príslušníkov

Zodpovedaná: riaditeľka

 1. Dezinfekčný plán
 • Postupuje sa v zmysle plánu dezinfekcie.

Zodpovedná: riaditeľka

Sociálny pracovník

 1. Postup pri riešení infikovaného klienta

Podľa zákona  o sociálnych službách domácu opatrovateľskú službu nemožno poskytovať FO, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Ak je život a zdravie tejto FO vážne ohrozené v dôsledku nemožnosti poskytnutia OS počas karantény a potrebnú osobnú pomoc nevie alebo nemôže poskytnúť rodina alebo iná osoba žijúca v domácnosti klienta bude zabezpečená tejto osobe poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Zodpovedná: riaditeľka

Zdroj:

https://www.rpsp.eu/2020/03/27/covid-19-odporucania-pre-zariadenia-socialnych-sluzieb/

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_v_suvislosti_s_ochorenim_COVID-19_siesta_aktualizacia..pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mpsvr-socialne-sluzby-oop-opatrenia-covid-19_v2-0_29-03-2020.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mpsvr-socialne-sluzby-oop-opatrenia-covid-19_v2-0_29-03-2020.pdf

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf

Územný spolok prevadzkuje tieto služby :

Operačné stredisko pre sociálnu pomoc – Call centrum Územného spolku SČK Humenné

– informačné centrum o poskytovaných sociálnych službách Slovenského Červeného kríža
– sprostredkovanie humanitárnej pomoci SČK
– sprostredkovanie konkrétnej sociálnej služby poskytovanej ÚzS SČK Humenné
– základné poradenstvo o opatrovateľskej starostlivosti u dlhodobo ležiaceho pacienta
– prijímanie žiadostí o začatie pátrania po hľadaných osobách, hroboch, sprostredkovanie odkazov ČK a pod.
kontakt : 0917 914 011

Asistenčná služba SČK

– preprava osoby zdravotne a telesne postihnutej
– preprava osoby na invalidnom vozíku
– poskytnutie asistenta počas prepravy
– sprevádzanie pacientov počas vyšetrenia v zdravotníckom zariadení
– poskytnutie zdravotníckych pomôcok počas vyšetrenia – invalidný vozík, chodítko na podporu chôdze (pomôcka je bez úhrady)
kontakt : 0917 914 011

Prepravná služba 

Je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou orientácie.
ÚzS SČK vykonáva prepravnú službu od roku 2012.
Preprava odkázaných osôb je ďalej uskutočňovaná osobnými vozidlami Opel Combo a Fiat Double.
kontakt : 0917 914 011

Opatrovateľská služba 

je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. Posudok na odkázanosť na opatrovateľskú službu vyhotovuje príslušná Obec alebo Mesto podľa trvalého pobytu. Opatrovateľskú službu v domácnosti klienta ÚzS SČK Humenné poskytuje od roku 1995. V rámci opatrovateľskej služby je klientom odkázaným na opatrovanie poskytovaná pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity.

kontakt : 0917 914 011

Požičiavanie kompenzačných pomôcok 

Uvedená sociálna služba, je určená osobám s nepriaznivým zdravotným stavom vedúcim k odkázanosti na pomôcku na určitú prechodnú dobu. Uvedeným typom sociálnej služby sa dopĺňa systém poskytovania pomôcok fyzickým osobám z verejného zdravotného poistenia a zo systému kompenzácie.
kontakt : 0917 914 011

Sociálne poradenstvo

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica poskytuje základné, špecializované sociálne poradenstvo a krízovú pomoc prostredníctvom telekomunikačných technológií – internetové sociálne poradenstvo.
Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku charakteru a rozsahu problémov klienta a poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci.
Poradňu môžete kontaktovať telefonicky: kontakt : 0917 914 011, osobne: Poliklinika v Humennom, 1.mája, 2 poschodie, humenne@redcross.sk
V internetovej poradni odpovedáme na všetky otázky zo sociálnej oblasti. Poradňa je určená pre občanov, ktorí sú znevýhodnení zdravotne, či sociálne a ktorých znevýhodnenie má dlhodobý, alebo trvalý charakter.
Na vaše otázky odpovedá Mgr. Jana Kulová, – sociálna poradkyňa.

Terénna sociálna služba krízovej intervencie

Pomoc pre fyzickú osobu v nepriaznivej sociálnej situácií podľa zákona 448/2008 Z.z. § 24 a § 2 písmena a) a d)

Jedná sa o prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.