OP FEAD

SČK územný spolok  Poprad v rámci operačného programu FEAD, opatrenie 2 poskytuje najodkázanejším osobám

len na základe požiadania, t. j. bezodplatne teplú zahustenú polievku (tzv. desiatovú, 500ml, chlieb/pečivo 150g, teplý nealkoholický nápoj 0,4l) od pondelka do nedele v čase od 11, 30 – 12, 30 hod. v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia na Levočskej ulici č. 51 v Poprade.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad realizuje túto pomoc v rámci Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci, ktorý je financovaný z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. 

Riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prijímateľom a realizátorom pomoci v zmysle OP FEAD je Ústredie práce, rodiny a sociálnych vecí SR (ÚPSVaR).
Slovenský Červený kríž je jednou z partnerských organizácií v rámci

Opatrenia 2: Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

Najodkázanejšie  osoby:: osoba bez prístrešia je osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb (najmä ubytovanie, stravu, nevyhnutné ošatenie), je v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaná na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla denne. Je to najmä osoba, ktorá žije na ulici a nie sú jej spravidla poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb ako sú napr. útulok, domov na pol ceste, 2 zariadenie núdzového bývania a iné. V prípade poskytovania teplého jedla na ulici, resp. v priestoroch SČK bude, vzhľadom na spoločenskú stigmu, dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo.

Za osoby bez prístrešia môžu byť považovaní aj utečenci, ktorí sú v zjavnej bezprostrednej núdzi, odkázaní na zabezpečenie aspoň jedného teplého jedla, sú na ulici, nie sú im poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb , neskúma sa ich pôvod, pobyt, dokonca ani základné identifikačné údaje. Pre účely Operačného programu pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc (ďalej len „OP FEAD”) je dostatočným identifikačným kritériom požiadanie o teplé jedlo.