Zariadenie opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pobytová sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

1. ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Zdravotnú starostlivosť zabezpečujeme prostredníctvom všeobecného lekára. Odborne vzdelaný zdravotný, pomocný a ďalší personál zariadenia, vykonáva komplexnú 24-hodinovú starostlivosť, ktorá zahŕňa najmä:

 • podávanie liekov podľa odporúčania lekára a dozor nad liekmi, zabezpečenie a doručenie liekov, zdravotných pomôcok a iného zdravotného materiálu z lekárne,
 • sprevádzanie k praktickým aj odborným lekárom, sprevádzanie na potrebné vyšetrenia a zabezpečenie celkovej zdravotnej starostlivosti s odbremenením rodinných príslušníkov,
 • pomoc pri udržiavaní hygienických návykov, pri obliekaní, pri kúpeli, pri sprevádzaní do zdravotníckych zariadení (pri pravidelných kontrolách, prehliadkach, akútnych stavoch), pri udržaní motoriky a mobility prijímateľov, podávanie stravy, kŕmenie.

Našim cieľom je poskytovať individuálnu ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť so zámerom čo najrýchlejšie opäť získať sebestačnosť prijímateľa, udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie, zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojný život v zhode s etickými princípmi a právami.

2. SOCIÁLNE PORADENSTVO

Kvalifikovaný odborný personál vykonáva sociálne poradenstvo.

Základné poradenstvo pri bežných každodenných problémoch je poskytované sociálnou pracovníčkou.

Pri potrebe špecializovaného sociálneho poradenstva je konkrétny problém konzultovaný priamo s odborníkmi z oblasti ktorej sa to týka.

2. SOCIÁLNA REHABILITÁCIA

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu sebestačnosti, samostatnosti, na aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe. Sociálnu rehabilitáciu zabezpečuje sociálny pracovník. Hlavné oblasti rehabilitácie sú:

 • reč a komunikácia
 • jemná a hrubá motorika
 • zmyslová terapiapracovná terapia
 • precvičovanie techník na pamäť
 • sebaobsluha

4. PRACOVNÁ TERAPIA A ZÁUJMOVÉ ČINNOSTI

Veľmi dôležitá činnosť v našom zariadení je vyplnenie voľného času klientov zmysluplnými aktivitami. Záujmové činnosti obsahujú zábavnú, ale aj terapeutickú časť, ktoré sú zamerané hlavne na rozvoj psychických, telesných a sociálnych zručností a na podporu tvorivej činnosti. Tieto činnosti ponúkame klientom denne v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách a klient má právo slobodne sa rozhodnúť o jeho účasti na aktivitách. Aktivity a programy:

 • výtvarné aktivity
 • hudobné aktivity
 • rozširovanie vedomostí
 • metodika validačného prístupu
 • bazálna stimulácia
 • záujmové činnosti – rôzne výtvarné a iné ručné činnosti ako maľovanie, strihanie, montáž stavebníc, spoločenské hry, čítanie a počúvanie textu
 • vychádzky – pobyt na čerstvom vzduchu
 • posedenia pri rozhovore – sprostredkovanie informácii z kultúrnej, sociálnej, medicínskej a rôznych iných oblastí života
 • kultúrne programy – vystúpenia detí, koncerty, spevácke zbory
 • duševná aktivita – počúvanie hudby, premýšľanie, sledovanie TV

Pod vedením odborného personálu sú všetky činnosti prispôsobené telesnému a psychickému stavu klienta, kde poskytujeme klientom nevyhnutnú fyzickú činnosť a mentálnu stimuláciu.

5. DUCHOVNÉ SLUŽBY

V našom zariadení sa duchovné služby zabezpečujú podľa individuálnych potrieb.

6. POSLANIE, VÍZIA, CIELE, HODNOTY

Poslanie

Poskytovať kvalitné sociálne služby v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, podporou zmysluplného a čo najsamostatnejšieho života.

Vízia

Zabezpečiť také prostredie, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby a zároveň poskytuje odborné a profesionálne správne a bezpečné služby.

Dosiahnutie vysokej kvality ponúkaných služieb prostredníctvom napĺňania štandardov kvality tak, aby sa kvalita ponúkaných služieb stala prirodzenou súčasťou a hodnotou prijímateľov aj zamestnancov a všetkých zainteresovaných strán.

Prijímateľom sociálnej služby vytvoriť druhý domov.

Strategický cieľ

Uplatňovaním postupov, metód a techník sociálnej práce, vylepšovaním a modernizáciou prostredia skvalitňovať služby zamerané na uspokojovanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby a efektivitu hospodárenia s finančnými prostriedkami.

Dlhodobé ciele pre rozvoj organizácie:

Poskytovať kvalitné, efektívne, komplexné sociálne služby, orientované na prijímateľa, zohľadňujúce jeho individuálne potreby s uplatňovaním holistického prístupu.

 • Implementovať štandardy kvality poskytovaných soc. služieb.
 • Zabezpečiť komplexnú opatrovateľskú aj ošetrovateľskú starostlivosť pre prijímateľov sociálnej služby cez vlastný personál.
 • Vypracovať a zaviesť do praxe jednotlivé metodické príručky odborných procesov.
 • Za účelom zvyšovania kvality sociálnych služieb pravidelne školiť, vzdelávať a hodnotiť zamestnancov.
 • Poskytovať zamestnancom podporu, priebežne počas roka v podobe pravidelných supervízii, poskytovaním rôznych benefitov tak, aby práca pre nich nebola len zamestnaním, ale stala sa aj poslaním.
 • Zvýšiť spoluprácu s dobrovoľníkmi, verejnosťou, miestnou komunitou a študentami škôl humanitného zamerania.

Naše hodnoty:

 • dodržiavanie ľudských práv
 • akceptovanie slobodnej voľby
 • holistický a empatický prístup
 • zodpovednosť
 • kvalita a profesionalita
 • ľudskosť, dôstojnosť, úcta
 • rovnosť zaobchádzania
 • individuálny prístup

PODMIENKY PRIJATIA DO ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÝCH SLUŽIEB


Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z. z.,
platného od 1.1.2009.
Kapacita zariadenia opatrovateľskej služby je 16 miest.
Postup pri podávaní žiadosti:
Pred podaním žiadosti do zariadenia opatrovateľskej služby si musí občan (žiadateľ)
podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení
MsÚ alebo na obecnom úrade v mieste trvalého bydliska.

Prílohy k žiadosti:

a) lekárske správy nie staršie ako 6 mesiacov
b) rozhodnutie o výške dôchodku za príslušný rok
c) občiansky preukaz
d) kartička poistenia
e) lekársky a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný mestským alebo obecným úradom, na základe ktorých bude vydané “Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu”.

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, si podá občan osobne, alebo písomne Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v príslušnom zariadení sociálnych služieb, podľa druhu služby, na ktorú má vydané rozhodnutie. Medzi klientom a zariadením opatrovateľskej služby sa uzatvára zmluva o poskytovaní sociálnej služby na dobu
určitú. V zmluve je obsiahnutý deň začatia poskytovania  sociálnej služby, cena, práva a povinnosti zúčastnených strán a pod. Súčasťou zmluvy je aj výpočtový list. V prípade doplácania za poskytovanie sociálnej služby sa podpisuje aj zmluva o platení úhrady za sociálnu službu, ktorú podpisuje osoba, ktorá bude v prípade potreby doplácať za klienta doplatok.

Pri prijatí do Zariadenia opatrovateľskej služby je nevyhnutné priniesť:

a) lieky na 3 dni,
b) občiansky preukaz,
c) preukaz poistenca,
d) zdravotný záznam,
e) preukaz ZŤP (ak je vlastníkom),
f) rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti pre právne úkony),
g) rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak je klientovi určený).