Zariadenie opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pobytová sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podmienky prijatia do Zariadenia opatrovateľskej služby:

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z. z., platného od 1.1.2009.

Kapacita zariadenia opatrovateľskej služby je 18 miest.

Postup pri podávaní žiadosti:

Pred podaním žiadosti do zariadenia opatrovateľskej služby si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení MsÚ alebo na obecnom úrade v mieste trvalého bydliska.

Prílohy k žiadosti:

 • lekárske správy nie staršie ako 6 mesiacov,
  • rozhodnutie o výške dôchodku za príslušný rok,
  • občiansky preukaz ,
  • kartička poistenia,
  • lekársky a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný mestským alebo obecným úradom, na základe ktorých bude vydané “Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu”.

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, si podá občan osobne, alebo písomne Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v príslušnom zariadení sociálnych služieb, podľa druhu služby, na ktorú má vydané rozhodnutie. Medzi klientom a zariadením opatrovateľskej služby sa uzatvára zmluva o poskytovaní sociálnej služby na dobu určitú. V zmluve je obsiahnutý deň začatia poskytovania  sociálnej služby, cena, práva a povinnosti zúčastnených strán a pod. Súčasťou zmluvy je aj výpočtový list. V prípade doplácania za poskytovanie sociálnej služby sa podpisuje aj zmluva o platení úhrady za sociálnu službu, ktorú podpisuje osoba, ktorá bude v prípade potreby doplácať za klienta doplatok.

Pri prijatí do Zariadenia opatrovateľskej služby je nevyhnutné priniesť:

 • lieky na 3 dni,
  • občiansky preukaz,
  • preukaz poistenca,
  • zdravotný záznam,
  • preukaz ZŤP (ak je vlastníkom),
  • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti pre právne úkony),
  • rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak je klientovi určený).

V zariadení opatrovateľskej služby sa:
a) poskytuje

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálnu rehabilitácia,
  • ošetrovateľskú starostlivosť,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie,
 1. b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
Cennik-ZOS