Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vec: Prieskum trhu na verejné obstaranie zadávanej zákazky na – Obstaranie vozidla s hydraulickou plošinou na prepravu imobilných klientov – výzva na predloženie cenovej ponuky.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné na základe rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR“) ako verejného obstarávateľa podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov v súlade § 9 ods. 5 zasiela v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky

výzvu na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné 
Sídlo organizácie: Kukorelliho 60, 066 01 Humenné
Zastúpený: PhDr. Silvia Knapiková, riaditeľka
IČO: 00416185
Bankové spojenie: VÚB Humenné
Číslo účtu: 4038532/0200
Kontaktná osoba: Jozef Petrovčín, Telefón: 0903 558 932, E-mail: riaditel.he@redcross.sk, frantisek.murin@gmail.com

2. Predmet zákazky:

Zákazka na dodávku tovaru s názvom: Obstaranie vozidla s hydraulickou plošinou na prepravu imobilných klientov Hlavný slovník CPV:

3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je obstaranie 5 miestneho motorového vozidla s elektrohydraulickou plošinou na prepravu imobilných klientov pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné, ako neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme. Ide o osobné motorové vozidlo v súlade s opisom predmetu zákazky (príloha č. 1 výzvy) Špecifické podmienky sú spresnené v prílohe č. 1 k výzve na predkladanie cenových ponúk – opis predmetu zákazky.

4. Lehota a miesto plnenia:

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme dodať tovar v lehote mesiaca september – október 2015. Miesto dodania tovaru – motorového vozidla je v mieste dislokácie Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné.

5. Cena a spôsob určenia ceny, platobné podmienky, kritériá hodnotenia:

I. Platobné podmienky Predmet zákazky dodávka vyšpecifikovaného motorového vozidla bude financovaný z pridelených finančných prostriedkov MPSVaR Bratislava a z vlastných finančných prostriedkov Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné. Platby sa budú realizovať bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom bankového zadávateľa zákazky. Splatnosť faktúry je minimálne 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

II. Spôsob určenia ceny: • Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaním dodávky motorového vozidla, dopravou do miesta poskytovania služby a ostatných súvisiacich prác a pod. • Cena musí byť stanovená v € ku dňu odoslania – prevzatia výzvy na predkladanie cenových ponúk. • Cenu žiadame stanoviť v podľa prílohy č. 2 – k výzve na predkladanie cenových ponúk v časti určenie ceny ponuky. • V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke!

III. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Cena musí byť konečná a musí byť tvorená súčtom všetkých položiek určených v Tabuľke „Určenie ceny za predmet zákazky“, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého konečná cena v € s DPH za predmet zákazky je zo všetkých predložených ponúk najnižšia. Za neobvykle nízku cenu bude verejný obstarávateľ považovať ponúknutú cenu, ktorá bude o 15 % nižšia ako priemerná cena všetkých doručených platných ponúk. 
Vo forme ponuky žiadame vyplniť tento formulár:
Obchodné meno podnikateľa: ……………………………………………………………………………..
Sídlo podnikateľa: ……………………………………………………………………………………………..
IČO: …………………….. DIČO: ………………………….DIČ DPH: …………………………………
Kontakt. osoba: ……………………………… t.č.: ……………………………….. e-mailová adresa: ……………………………….

6. Podmienky poskytnutia podkladov v prieskume trhu:

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytne podklady k prieskumu trhu každému záujemcovi, ak sú splnené podmienky ustanovené zákonom o verejnom obstarávaní. O poskytnutie výzvy na predkladanie ponúk s prílohami záujemca môže požiadať do 15.7.2015 do 08.00 hod. na základe písomnej žiadosti podpísanej štatutárnym zástupcom záujemcu na adrese uvedenej v bode 1 výzvy, alebo si ich vyžiadať elektronický na adrese riaditel.he@redscross.sk do 17.7.2015 do 10.00 hod.. Osobné prevzatie na adrese: Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné, 2. poschodie, č. miestnosti 327, v pracovných dňoch od 9,00 hod do 11,30 hod na základe písomnej žiadosti podpísanej štatutárnym zástupcom záujemcu. Podklady k prieskumu trhu môže Neverejný poskytovateľ sociálnej služby na písomné požiadanie poskytnúť aj elektronickým spôsobom alebo zaslať poštou na adresu záujemcu. V takom prípade je záujemca povinný poskytnúť Neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby e-mailovú adresu alebo poštovú adresu. Úhrada za podklady sa nevyžaduje.

7. Podmienky účasti v prieskume trhu:

7.1. Podmienky účasti uchádzačov v prieskume trhu – sú konkretizované takto
a) Uchádzač musí predložiť čestné prehlásenie podpísané štatutárnym orgánom, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
b) Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť doklad o oprávnení podnikať podľa § 26 ods.1, písm. f, alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený poskytovať Neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby dodať požadované motorové vozidlo. Doklad môže byť kópia oprávnenia podnikať alebo nahradený aktuálnym výpisom z obchodného alebo živnostenského registra Slovenskej republiky, ktorý bude podpísaný štatutárnym zástupcom.
c) Uchádzač musí predložiť čestné vyhlásenie, že podľa § 26 ods.1, písm. h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podpísané štatutárnym zástupcom.
Doklady predložiť v súlade § 26 ods. 2 zákona o VO nie staršie ako tri mesiace.

8. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

Predloženie cenovej ponuky

8.1. Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale a v ňom v dvoch častiach označených ako časť „Ostatné“ a časť „Kritéria“ tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť
a) (samostatná obálka) týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk označenú slovom „Kritériá“ a
b) osobitne oddelenú a uzavretú časť (samostatná obálka) ponuky, označenú slovom „Ostatné“, aby bola zabezpečená neporušiteľnosť a integrita jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a samostatné sprístupnenie.

8.2. V časti ponuky označenej ako „Ostatné“ predloží uchádzač (samostatná obálka):
a) vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami prieskumu trhu určenými obstarávateľskou organizáciou; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
b) doklady a dokumenty podľa bodu 7. 1. a – c Podmienky účasti uchádzačov, vrátane zoznamu takto predložených potvrdení, dokladov a dokumentov; citovaný zoznam musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
c) vyplnený návrh zmluvy na poskytnutie služby – v jednom výtlačku, bez uvedenia navrhovanej ceny za predmet zmluvy, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Návrh zmluvy tvorí prílohu č.3 tejto výzvy. Víťazný uchádzač predloží kúpnu zmluvu v troch rovnopisoch podpísaný štatutárnym zástupcom víťaza alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

8.3. V časti ponuky označenej ako „Kritériá“ – (samostatná obálka) predloží návrh na plnenie kritérií hodnotenia ponúk– tabuľku „Určenie ceny za predmet zákazky“ ktorá tvorí prílohu č.2 tejto výzvy)

8.4. Ak uchádzač nepredloží niektorý z dokladov požadovaných vo výzve na predkladanie ponúk, nebude spĺňať podmienky účasti v prieskume trhu na zadávanie zákazky a bude z postupov zadávania zákazky vylúčený.

8.5. Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku v slovenskom jazyku alebo českom jazyku s návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

9. Miesto a lehoty na predkladanie ponúk (Predloženie ponuky):

Cenovú ponuku predložte do 23.7.2015 do 10.00 hod., na adresu Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné, č. miestnosti 327. Ponuku predložte v zalepenej obálke označenej „PsTr – Motorové vozidlo SČK HE 2015 – NEOTVÁRAŤ“ alebo osobne do Podateľne Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné, č. miestnosti 327 Neverejný poskytovateľ sociálnej služby bude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk každého uchádzača, ktorý predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk a jeho ponuka bola vyhodnocovaná takto: a) Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti jeho ponuky a bude vyzvaný na rokovanie o zmluvných a obchodných podmienkach. b) Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich cenovej ponuky s uvedením mena víťaza.

10. Ostatné pokyny: 

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby žiada všetkých záujemcov a uchádzačov, aby venovali zvýšenú pozornosť zákonu NR SR 28/2013 z.z., ktorým bol novelizovaný zákon o verejnom obstarávaní 25/2006 Z.z., pretože aj povinnosti uchádzačov sú nové, novým spôsobom sa predkladajú ponuky a aj otváranie ponúk prebieha novým spôsobom.
Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť Neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby riadnu súčinnosť na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk a bol k uzavretiu zmluvy vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
Ak uchádzač, ktorý skončil druhý v poradí nesplní povinnosti voči Neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby tak, aby zmluva mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný, Neverejný poskytovateľ sociálnej služby môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý skončil ako tretí v poradí je povinný poskytnúť Neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby riadnu súčinnosť na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 30 dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu bol písomne vyzvaný. Neverejný poskytovateľ sociálnej služby si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak ponúknutá cena bude vyššia, ako čiastka na akú má Neverejný poskytovateľ sociálnej služby pridelené finančné prostriedky.

Kontaktné osoby:

Poskytovanie súčinnostných podkladov:

PhDr. Silvia Knapiková, t.č. 0903 558 932 Jozef Petrovčín t.č. 057/788 6220

Poskytovanie podmienok prieskumu trhu: Ing. František Murín, t. č. +421 911 786 218,

V prípade nejasnosti otázky zasielať elektronický na e-mail adresu: riaditel.he@redcross.sk, do 17.7.2015 do 12.00 hod.

Prílohy:
č. 1 – Opis predmetu zákazky
č. 2 – Určenie ceny za dodávku motorového vozidla
č. 2 – Návrh kúpne – predajnej zmluvy 

Veríme, že nám predložíte cenovú ponuku na požadovaný predmet zadávania zákazky v stanovenom termíne a v súlade s našimi požiadavkami.

 Prieskum trhu na verejné obstaranie zadávanej zákazky na – Obstaranie vozidla s hydraulickou plošinou na prepravu imobilných klientov – výzva na predloženie cenovej ponuky. 

Ďalšie články