Cestou k vyššej kvalite sociálnych služieb

Úvodné stretnutie k projektu 

V rámci projektu „CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti“ sa dňa 23.5.2012 v priestoroch Slovenského Červeného kríža, územného spolku Košice-mesto uskutočnilo úvodné projektové stretnutie s názvom „Cestou k vyššej kvalite sociálnych služieb“. 

Stretnutia sa za prítomnosti zástupcu Úradu vlády SR zúčastnilo 24 odborníkov zo zariadení a inštitúcií zaoberajúcich sa vzdelávaním, zdravotníckou starostlivosťou a poskytovaním sociálnych služieb zdravotne postihnutým deťom a mladistvým. Cieľom bolo oboznámenie sa s projektom a možnosťami pre zapojenie do projektu s cieľom zvýšiť kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb. 

Program stretnutia tvorili prezentácie MVDr. Lucie Cangárovej, riaditeľky SČK ÚzS Košice –mesto a riaditeľky projektu, Ing. Eriky Lepeňovej, projektovej manažérky, Mgr. Martiny Voharovej, vedúcej DSS a RNDr. Andreja Šteinera, CSc., riaditeľa Karpatského rozvojového inštitútu ale najmä veľmi podnetná diskusia zo strany účastníkov. Účastníci vyjadrili záujem o participáciu v projekte a na stretnutí sa položili základy pre vytvorenie Odbornej platformy ako aj expertného tímu v projekte.

   

   

0