Opatrovateľská služba v Košiciach a okolí II. (dopytovo orientovaný projekt)

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto  poskytuje v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sociálne služby v rámci dopytovo-orientovaného projektu   Opatrovateľská služba v Košiciach a okolí II. podľa zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách

  • od 1.1.2022 do 30.11.2023

Opatrovateľskú službu poskytujeme pre občanov mesta Košice a tiež aj pre záujemcov Košického kraja do 20 km od mesta Košice.

Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti pre deti a plnoleté fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Opatrovateľská služba je poskytovaná pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (stupeň odkázanosti najmenej  II.).

Slovenský Červený kríž územný spolok Košice – mesto zamestnáva v tomto období spolu 8 opatrovateliek.

Názov projektu: Opatrovateľská služba v Košiciach a okolí II.

Dĺžka realizácie projektu v mesiacoch: 23

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu: 01.01.2022 – 30.11.2023

Výška nenávratného finančného príspevku:  125 120,00 €

Hlavné aktivity:  Poskytovanie opatrovateľskej služby pre cieľovú skupinu: fyzická       osoba (FO) odkázaná na pomoc inej FO so stupňom odkázanosti minimálne II. v meste Košice a okolí.

 Globálnym cieľom projektu je: Podporiť obnovu po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva. Zlepšiť prístup k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.

Špecifickým cieľom projektu je: 

  1. poskytovať kvalitnú opatrovateľskú službu,
  2. podporiť zotrvanie občana v prirodzenom prostredí, a tým znížiť požiadavky na inštitucionálnu starostlivosť
  3. udržať 8  pracovných miest pre opatrovateľov/ky 
  4. posilniť  miestne kapacity opatrovateľskej služby  v meste Košice a okolí

Pomôžeme Vám  pri vybavovaní  rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a tiež so zabezpečením opatrovateľskej služby vo vašej domácnosti.

Pre viac informácií kontaktujte Poradňu SČK (Dom SČK, Komenského 19, Košice, 2. poschodie).

Kontakt: 0903 782 836; poradna.ke@redcross.sk