Projekt CESTA

Pre skvalitnenie sociálnych služieb v DSS bol v období  od februára 2012 do  31. decembra 2015 implementovaný  projekt CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: DSS ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti. Jeho výsledkom je zvýšenie odborných kapacít personálu DSS, študentov i dobrovoľníkov a poskytovanie komplexných  služieb pre klientov v rekonštruovaných bezbariérových priestoroch.

Domov sociálnych služieb je zariadenie rodinného typu od roku 2003. Zabezpečujeme komplexné služby s kapacitou 25 klientov. Pracujeme podľa individuálnych plánov v skupinách s deťmi v predškolskom, školskom veku a mládežou s ťažkým aj kombinovaným zdravotným hendikepom, autizmom. Naši klienti môžu absolvovať aj špeciálnu základnú školu, prípadne Praktickú školu priamo v zariadení. Sme tu pre Vás po celý rok aj počas letných prázdnin.

V novom Centre komplexných služieb starostlivosti sú bezbariérové slnečné priestory na terapie, denné izby, oddychové zóny, komunikačné priestory so šatňami, kreatívna dielňa, triedy pre špeciálneho pedagóga, spoločenské miestnosti, učebňa s interaktívnou tabuľou, moderná, komplexne vybavená rehabilitácia a relaxačné nádvorie so záhradou, ktoré vytvárajú dostatočný priestor na komplexné služby. Poskytuje ich odborný personál s lekárskou garanciou.

September 2017

Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti bolo vybudované s finančnou podporou Švajčiarskej konfederácie.

Tvorí ho Domov sociálnych služieb, Jedáleň a Špecializované sociálne poradenstvo  – služby zapísané v registri KSK. Súčasťou komplexných sociálnych služieb je aj fyzioterapia, spolu s metodikou TheraSuit poskytované aj pre externých klientov a elokovaná trieda špeciálnej základnej školy. Ambulantné služby poskytujeme klientom s ťažkým zdravotným postihnutím, s poruchami správania a duševného vývoja a tiež s kombinovaným postihnutím. V súčasnosti máme 20 prijímateľov sociálnej služby.  Oproti roku 2012 je to zvýšenie  o 30 percent. Po ukončení projektu (2012 – 2016) kladieme dôraz na kontinuitu  a udržateľnosť. Služby poskytujeme v bezbariérovom prostredí s dôrazom na bezpečnosť klientov. K dispozícii sú slnečné denné miestnosti na terapie, hry, relax, tvorivá a keramická dielňa, špeciálna trieda, rehabilitácia. Exteriér tvorí záhrada s bezbariérovým prístupom na relax, šport a gardenterapiu. Komplexný prístup k riešeniu potrieb rodín so špecifickými požiadavkami sa ukazuje nielen ako potreba ale nevyhnutnosť pri práci s cieľovou skupinou. Iba v úzkej spolupráci s rodinou sa nám darí správne nastaviť individuálny plán a následne ich napredovanie. Spoluprácou celého tímu podporujeme rodinu ako celok. Pomáhame s technickými problémami, s administratívou na úradoch, pri hľadaní kompenzačných pomôcok a podobne. Súčasťou nášho tímu sú aj odborní lekári MUDr. Anna Kopasová, detská neurologička a MUDr. Katarína Šalamonová, pediater – fyziater a psychologička  PhDr. Angelika Prevozňáková. Poskytujú konzultácie rodičom i pracovníkom podľa potreby, osobne aj telefonicky. Pri  aktivitách arteterapia, muzikoterapia, aromaterapia, dramatoterapia, biblioterapia, gardenterapia, canisterapia, externé cvičenie, hydroterapia, fyzioterapia, práca s hlinou,  pomáhajú  dobrovoľníci a študenti na praxi. Práce a výrobky klientov sa prezentujú na prezentačno-predajných výstavách na KSK dva krát ročne.

Od marca 2015 poskytujeme v Jedálni SČK stravu pre klientov, zamestnancov, seniorov, invalidných dôchodcov, aj pre verejnosť. V roku 2016 bolo vydaných 11 162 obedov, 1 765 desiat, zabezpečený pitný režim pre klientov, občerstvenie pri oceňovaní darcov krvi; dobrovoľníkov, klientov na vzdelávaní a podobne.

Počet  konzultácií sociáneho poradenstva za rok 2016 bol 606.  Z toho 394 krát špecializované sociálne poradenstvo. Pomoc u nás hľadali občania, ktorí sa nachádzali v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu svojho alebo svojich blízkych a tí, ktorí nemali zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb.

Individuálny rehabilitačný programo TheraSuit,  pre deti aj dospelých, zlepšuje činnosť nervového a pohybového systému a zároveň stimulujem a rozvíja dôležité funkcie pre každodenné aktivity. Program je nastavený pri prvej terapii na 4 týždne v trvaní 3 hodiny denne. Po trojmesačnej  regenerácii a zafixovania si novonaučených, prípadne novonadobudnutých schopností sa pokračuje v terapii podľa potreby v rozsahu 4 alebo 2 týždňov. Terapia je vhodná pre diagnózy detská mozgová obrna, traumatické poranenia mozgu a miechy, cievna mozgová príhoda, neuromuskulárnych poruchách a pod. V roku 2016 terapiu absolvovalo 10 klientov z toho opakovane 6 klientov. Novú schopnosť dosiahlo 9 klientov, napr. otáčanie sa, sed a stoj v pavúku, sed a stoj s troj oporou, postavenie sa až po samostatnú chôdzu s pomôckami. Výrazné zlepšenie dosiahlo 5 klientov, samostatný sed, samostatný stoj, samostatná chôdza po schodoch, s barlami, s mechanickou podporou.

Naďalej udržiavame kontakt s partnerom projektu Švajčiarskou nadáciou poskytujúcou sociálne služby pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením  Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte Wohnhuus Bärenmoos, Oberrieden.  Osobitne ďakujeme pani Karin Albrecht za výnimočný prístup, odbornú pomoc a ústretovasť pri spolupráci v uplynulých rokoch.

Viac informácií vo Výročnej správe (Dokumenty a publikácie https://redcross.sk/kosice-mesto/dokumenty-a-publikacie/).

V dňoch 14. – 15. novembra 2016 sa na Medziodborovej konferencii zdravotných a sociálnych profesií v Prahe s názvom

„Klient so špeciálnymi potrebami – klient s DMO“ zúčastnili MVDr. Lucia Cangárová – riaditeľka ÚzS Košice-mesto,  Mgr. Martina Repejová – vedúca DSS SČK a MUDr. Katarína Šalamonová.

Témy sa týkali našej každodennej práce v Centre komplexných služieb starostlivosti pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením, vybudovaného vďaka projektu a finančnej podpore Švajčiarskej konfederácie.

Spolupráca s odborníkmi, ktorí sa venujú cieľovej skupine – zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži pri rehabilitácii, TheraSuit metodike, canisterapii, výžive, poradenstve, či pri výchove prijímateľov sociálnych služieb.  Nechýbali prednášky logopéda, psychiatra/ sexuológa a ortopéda.Medziodborová spolupráca je v našom sociálnom zariadení veľmi dôležitá a nevyhnutná pre napredovanie našich klientov.

Kontakty organizácií zúčastnených na konferencii uvedené v Zborníku nám umožnia zdieľanie skúseností v rehabilitácii, TheraSuit metodiky, v sociálnej práci, poradenstve a jednotlivých terapiách.

SEMINÁR PRE RODIČOV

Seminár pre rodičov, 31. Mája2016:  „Zdravý spôsob života a význam pohybovej aktivity“– aktuálne informácie na danú tému formou diskusie a poradenstva s lektorkou  RNDr. Evou Schnitzerovou, PhD., z  RÚVZ v Košiciach

Aktivity s dobrovoľníkmi a študentmi

V úzkej spolupráci s dobrovoľníkmi a študentmi sme pripravili aktivity pre našich klientov – športové, kreatívne, skrášľovanie prostredia okolo nás.

Deň otvorených dverí, 22.6.2016: Prezentácia zariadenia ako Centra komplexných služieb starostlivosti – v spolupráci s RÚVZ v Košiciach, ukážky prvej pomoci, kreatívna tvorba, maľovanie na tvár a iné.

V DOME SČK JE CENTRUM KOMPLEXNÝCH SLUŽIEB STAROSTLIVOSTI

Po štyroch rokoch intenzívnej práce vedenia územného spolku SČK Košice – mesto a  projektového tímu bol  projekt „CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti,“  úspešne ukončený.
Švajčiarsko-Slovenský projekt bol podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Na projekte sa finančne spolupodieľali Švajčiarska konfederácia, Slovenská republika a Územný spolok SČK Košice – mesto.
Hlavným cieľom bolo zaviesť a otestovať pilotný systém komplexnej sociálnej starostlivosti o deti a mladistvých s najvyšším stupňom postihnutia, ktorý funkčne prepája 3 aspekty ovplyvňujúce kvalitu života cieľovej skupiny projektu: kvalitu a rozsah poskytovaných služieb v rámci DSS, kvalitu odborných zručnosti rodinných príslušníkov pre domácu starostlivosť o dieťa a pokrok v socializácii klientov.

Partnermi  projektu  sú Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte/ Švajčiarska nadácia pre bývanie mladých ľudí so zdravotným postihnutím a Spojená škola, Vojenská č.13 v Košiciach.

Projekt bol implementovaný  v období  od