Grantová výzva pre miestne spolky

 

 

Grantová výzva

 

Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto

Vyhlasuje

 

výzvu za účelom podpory projektov Miestnych spolkov  Slovenského červeného kríža, územný spolok Košice mesto (ďalej len SČK, ÚzS Košice – mesto) a dobrovoľníkov  SČK, ÚzS Košice – mesto v programoch:

 

1.podpora projektov pre Miestne spolky SČK, ÚzS Košice – mesto,

2.podpora projektov pre dobrovoľníkov SČK, ÚzS Košice – mesto,

3.podpora projektov pre novovznikajúce miestne spolky v rámci územného pôsobenia SČK, ÚzS Košice – mesto.

1.     Ciele výzvy

Hlavným cieľom výzvy je motivovať Miestne spolky SČK, ÚzS Košice – mesto, podporiť rozvoj dobrovoľníckej činnosti na území mesta Košice a podporiť zakladanie nových aktívnych miestnych spolkov. Výzva má napomôcť pri realizácií projektov, spoločenských, kultúrnych a športových  podujatí za účelom napĺňania základného poslania SČK, ktorým je predchádzať utrpeniu všetkých ľudí bez ohľadu na národnosť, jazyk, rasu, pohlavie, náboženstvo, politické presvedčenie a spoločenské postavenie a zmierňovať ho v súlade so 7 princípmi medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktorými sú humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota a univerzálnosť.   

2.     Oprávnené aktivity

Každý projekt  musí naplniť minimálne 3 z uvedených aktivít:

 

·    šírenie myšlienok a princípov Hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca v rámci mesta Košíc
     a mestských častí,

·    iniciatívy  v oblasti prvej pomoci,

·    zabezpečovanie a podpora bezpríspevkového darcovstva krvi,

·    zdravotná výchova na školách (MŠ, ZŠ),

·    humanitárna činnosť,

·    spolupráca s inštitúciami miestnej samosprávy,

·    rozvoj spolupráce miestnych spolkov,

·    vznik nových miestnych spolkov.

 

3 kolo realizácia aktivít najneskôr do 30.6.2019

3.     Oprávnení žiadatelia

 • existujúci miestny spolok,
 • mestská časť alebo organizovaná skupina, ktorá plánuje založiť miestny spolok,
 • organizovaná skupina dobrovoľníkov.

4.     Výška dotácie

Výška celkovej dotácie je 500 Eur na rok 2018. Výška dotácie je maximálne 100 Eur na jeden projekt.

Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov je splnenie všetkých kritérií a úspešnosť v rámci schvaľovania projektu ustanovenou komisiou.

5.     Kritéria na splnenie formálnej podmienky pre pridelenie dotácie

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu (formulár):

 • vyplnený formulár so všetkými náležitosťami ,
 • požadované prílohy.

 

Vyplnený formulár s prílohami musí byť doručený poštou alebo osobne (rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia) na adresu:

 

Slovenský Červený kríž
územný spolok Košice-mesto
Komenského 19, 2. poschodie
040 01 Košice

6.  Termín predkladania žiadostí 

1. kolo    02.05.2018 do 31.5.2018

2. kolo    02.9.2018 do 30.9.2018

3. kolo    1.3.2019   do  31.3.2019

 

Predpokladané termíny a postupy vyhodnocovania žiadostí:

Posúdenie po formálnej stránke

1. kolo do 15.6.2018

2. kolo do 15.10.2018

3. kolo do 15.4.2019

 

Uzavretie zmluvy

1. kolo do 15.6.2018

2. kolo do 30.10.2018

3. kolo do 30.4.2019

 

Uzatvorenie zmluvy je možné po doložení všetkých požadovaných dokumentov.

Žiadosť, ktorú podal žiadateľ v rozpore s podmienkami výzvy, je neúplná, neobsahuje prílohy, nebude posudzovaná. Žiadateľ, ktorého žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, bude bezodkladne vyzvaný
na jej doplnenie, pričom na doplnenie žiadosti bude mať 5 pracovných dní odo dňa vyzvania
 k doplneniu. Vyzvanie na doplnenie bude zaslané na e-mailovú adresu kontaktnej osoby zodpovednej za projekt, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.

Žiadosť, ktorá nespĺňa predpísané náležitosti a nie je doplnená do lehoty stanovenej po vyzvaní
na doplnenie, nebude posudzovaná.  

7.  Spôsob hodnotenia žiadostí

Odborná komisia, menovaná riaditeľkou SČK, ÚzS Košice – mesto, odporúča  predsedníčke územnej rady SČK, ÚzS Košice – mesto  projekty za účelom uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a pridelenie grantu (dotácie) na základe odborného posúdenia podaných žiadostí komisiou.  Odborná  komisia si vyhradzuje právo neprideliť grant v plnej požadovanej výške.

 

Kritéria posudzovania projektov:

 

 1. Formálne kritériá
 • predloženie všetkých potrebných príloh,
 • ak je predkladateľom miestny spolok, ku dňu podania musia mať členovia uhradené členské príspevky za rok 2018.

 

2)Ďalšie kritériá

 • súlad s podmienkami výzvy (cieľ, oprávnenosť aktivít),
 • inovatívnosť.

8.  Oprávnené výdavky v rámci projektu

 • občerstvenie pre účastníkov podujatí,
 • kancelárske potreby,
 • reklamné predmety,
 • tlač propagačného materiálu,
 • reklama, inzercia v miestnej tlači,
 • upomienkové predmety,
 • tričká pre členov MS s logom SČK, názvom MS.

Poznámka: Personálne náklady nie sú oprávneným výdavkom.

9.  Konzultácie ohľadom výzvy

Telefonicky:

0948 421 130 (pondelok až piatok od 8:00 do 15:00 hod.)

Osobne:

SČK, ÚzS Košice – mesto, Komenského 19, 2. posch. (pondelok až štvrtok od 8:00 do 10:00 hod.)

E-mailom  na:

poradna.ke@redcross.sk  (v predmete e-mailu je potrebné uviesť : grantova vyzva)

 

 

Prílohy:

 1. Formulár žiadosti
 2. Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov

 

 

PODPORENÉ PROJEKTY – GRANTOVÁ VÝZVA PRE MIESTNE SPOLKY SČK

Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto vyhlásilo pre rok 2018

výzvu za účelom podpory projektov Miestnych spolkov  Slovenské.ho červeného kríža, územný spolok Košice mesto (ďalej len SČK, ÚzS Košice – mesto) a dobrovoľníkov  SČK, ÚzS Košice – mesto v programoch:

 1. podpora projektov pre Miestne spolky SČK, ÚzS Košice – mesto,
 2. podpora projektov pre dobrovoľníkov SČK, ÚzS Košice – mesto,
 3. podpora projektov pre novovznikajúce miestne spolky v rámci územného pôsobenia SČK, ÚzS Košice – mesto.

PODPORILI SME TIETO PROJEKTY:

1.KOLO

1. Názov projektu: EFEKTÍVNA PODPORA KARDIO ZDRAVIA

Žiadateľ: Miestny spolok pri SZŠ Kukučínova, Košice

Anotácia o projekte: Projekt je zameraný na podporu kardio zdravia u seniorov. Bude realizovaný na základe spolupráce so zariadením opatrovateľskej služby. Dobrovoľníci – žiaci našej školy budú 1 x mesačne obyvateľom, klientom zariadenia merať TK, P, vykonajú u nich liečebnú gymnastiku so zameraním na dychové cvičenia a cievnu gymnastiku. V rámci projektu si každý mesiac pripravia prednášku týkajúcu sa tém, ktoré úzko súvisia s vekom a problémami obyvateľov tohto zaradenia. Pri komunikácii so seniormi im dané informácie sprostredkujú.

Schválená podpora na projekt č.1.:  140 EUR – Tričká s logom SČK a tlakomer.

 

2. Názov projektu: SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI

Žiadateľ: Miestny spolok Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice

Anotácia o projekte: Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci je pre žiakov Základnej školy sv. Košických mučeníkov v Košiciach pripravené dopoludnie zamerané na aktivity s ukážkami  prvej pomoci. Cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o významnej úlohe prvej pomoci pri každodenných a krízových situáciách. Poistou tejto akcie je poskytnúť rady a návody ako ošetriť najčastejšie poranenia, ako reagovať v situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka. Žiaci si môžu precvičiť za asistencie profesionálnych záchranárov, ako správne poskytnúť prvú pomoc, tak aby nezaváhali, keď ide o život a boj s časom .

Schválená podpora  na projekt č. 2.: 140 EUR – Tričká s logom SČK, odmeny a ceny pre výhercov, občerstvenie pre účastníkov podujatia.

2. KOLO

3. Názov projektu:  ODVÁŽ SA  POMÔCŤ

Žiadateľ: Miestny spolok, Gymnázium Šrobárova 1 , Košice

Anotácia o projekte:  Zámerom projektu je vytvoriť možnosť členom miestneho spolku rozvíjať vedomosti a zručnosti v oblasti poskytovania zásad prvej pomoci. Počas projektu sa uskutoční skvalitnenie materiálneho zabezpečenia knižných služieb a to zakúpením odbornej literatúry. Taktiež chceme novým členom spolku, ale najmä ďalším žiakom školy priblížiť dobrovoľnícku činnosť a aktivity Slovenského Červeného kríža, osvetu o nutnosti darcovstva krvi, prečo potrebujeme nových darcov krvi.       

Schválená podpora  na projekt č. 3.: 100 EUR – Odborná literatúra, občerstvenie.

 

4. Názov projektu: AKTÍVNI DOBROVOĽNÍCI

Žiadateľ: Miestny spolok, MČ Košice – Krásna

Anotácia o projekte: MS MČ Košice- Krásna poriada pravidelné podujatia „ Krasňanská  kvapka krvi, zbierky potravín, šatstva a iné aktivity. Radi by sme sa ako členovia MČ SČK prezentovali aj na iných podujatiach.

Schválená podpora  na projekt č. 4 .: 70 EUR – Tričká s logom SČK

 

5. Názov projektu: ŠÍRENIE MYŠLIENOK A PRINCÍPOV HNUTIA ČERVENÉHO KRÍŽA

Žiadateľ : Miestny spolok , Mestská časť Košice – Barca

Anotácia o projekte: Projekt má smerovať k šíreniu myšlienok a princípov Hnutia Červeného Kríža v rámci mesta Košice a predovšetkým v mestskej časti Košice – Barca. Mestská časť nedisponuje propagačnými predmetmi v rámci ktorých môže šíriť meno Červeného kríža( napr. tričká, nálepky, odznaky, a pod.). Cieľom projektu je priblížiť SČK aj okoliu pri rôznych akciách uskutočňovaných mestskou časťou. Dobrovoľníci miestneho spolku SČK spolupracujú s mestskou časťou  počas rôznych akcií aj ako zdravotníci a približujú obzvlášť ( a nie len) deťom potrebu prvej pomoci. V rámci tohto projektu a našich akcií by sme radi propagovali symboly Červeného kríža.

Schválená podpora  na projekt č. 5: 100 EUR – Tričká s logom SČK, literatúra a propagačný materiál

 

Viac informácií ohľadom grantovej výzvy

Formulár na podanie projektu