Informačné stretnutia s rodičmi klientov

V dňoch 25.2.2014 a 27.2.2014 sa uskutočnili dve informačné stretnutia s rodičmi našich klientov s cieľom informovať ich o súčasnom stave implementácie projektu CESTA ale najmä o službách a aktivitách, ktoré budú skvalitnené alebo novo zavedené vo vynovených priestoroch domova sociálnych služieb.

Zástupcovia projektového tímu – Lucia Cangárová a Martina Repejová informovali o predpokladanom harmonograme ukončenia stavebných prác, o rozšírení rehabilitačných služieb pre klientov zariadenia ako aj o zriadení Kontaktného a poradenského miesta pre rodinných príslušníkov. Predstavené boli aj základné rámce plánovanej série odborných podujatí určenej práve rodinným príslušníkom. Súčasťou stretnutí bola aj živá diskusia, ktorá len potvrdila záujem rodičov o účasť na projekte a o jeho plánované výsledky.