Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje: 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto
Komenského 19, 040 01 Košice, Slovensko
Typ obstarávateľa: právnická osoba podľa §7 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z.
Telefón: 055 / 62 222 05
Fax: 055/62 248 68
Kontaktný email: projekt1.ke@redcross.sk, kosice@redcross.sk
Internetová adresa: www.kosice.redcross.sk

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou v projekte v zmysle ods. 4 § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. (do 30.6.2013)

Informácie o zadávaní zákaziek v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.

Zverejňované zákazky sa týkajú projektu: CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti.

Tento Švajčiarsko-Slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Na projekte sa finančne spolupodieľajú Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika.