Projektové udalosti

Otvorenie Centra komplexných služieb starostlivosti DSS SČK pre deti so zdravotným hendikepom

Dňa 15.4.2015 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Centra komplexných služieb starostlivosti DSS SČK, ktorého sa zúčastnili hostia zo Švajčiarskej  konfederácie  vedenú jej veľvyslancom J.E. Alexandrom Wittwerom. Ulrich Stürzinger  zo Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu, Ivan Ivančin riaditeľ ORIŠFM  Úradu vlády SR  a   generálna sekretárka  SČK Emília Uhrínova.

Odborné vzdelávanie pre študentov a dobrovoľníkov

V dňoch 28. a 29. apríla 2015 sa uskutočnilo odborné vzdelávanie pre študentov a dobrovoľníkov „Aspekty komplexnej starostlivosti o zdravotne znevýhodnené deti a mladistvých v podmienkach Domova sociálnych služieb s ambulantnou starostlivosťou“, na ktorom sa zúčastnilo 70 študentov a dobrovoľníkov zo stredných a vysokých škôl príbuzných odborov.

Cieľom vzdelávania bolo priblíženie praktických aspektov starostlivosti o ťažko zdravotne postihnuté deti a mladistvých v ambulantnej forme sociálnej starostlivosti s možnosťou dobrovoľníckej činnosti v našom zariadení Domova sociálnych služieb, čo sa nám dúfame podarilo. 

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto vyslovuje poďakovanie všetkým zainteresovaným riaditeľom a pedagogickým zamestnancom, ktorí nám pomohli pri organizačnom zabezpečení odborného vzdelávania pre študentov a dobrovoľníkov „Aspekty komplexnej starostlivosti o zdravotne znevýhodnené deti a mladistvých v podmienkach Domova sociálnych služieb s ambulantnou starostlivosťou“  v rámci projektu CESTA za to, že sa nám spoločným úsilím podarilo vzdelávanie uskutočniť.

Diskusný seminár pre rodičov

11.marca 2015 sme zorganizovali s tímom 5 expertov vo svojich priestoroch na Komenského ulici diskusný seminár pre rodičov cieľovej skupiny pod názvom: „Domov sociálnych služieb ako podpora domácej starostlivosti a odľahčovacia služba pre rodičov“  ako prvý svojho druhu –  jeho význam spočíva jednak v prepojení sociálnych, zdravotníckych a pedagogických intervencií u cieľovej skupiny klientov a jednak v diskutovaní a hľadaní východísk   pre ich najbližších.  Práve tí  potrebujú informácie a rady , aby mohli byť ťažko postihnutým deťom a mladistvým oporou a spolu s odborným personálom im pomáhali napredovať.

Príspevky boli veľmi podnetné a zaujímavé a do diskusie sa zapájali aj rodičia.Zúčastnilo sa 16 rodičov a rodinných príslušníkov, aj z iných pozvaných zariadení.Rodičia ocenili vôbec seminár ako taký, možnosť porozprávať sa navzájom, aj s odborníkmi. Rozmanitosť tém, získané informácie a pohľad aj "z druhej strany" – teda od odborných pracovníkov.

Informačné stretnutia s rodičmi klientov

V dňoch 25.2.2014 a 27.2.2014 sa uskutočnili dve informačné stretnutia s rodičmi našich klientov s cieľom informovať ich o súčasnom stave implementácie projektu CESTA ale najmä o službách a aktivitách, ktoré budú skvalitnené alebo novo zavedené vo vynovených priestoroch domova sociálnych služieb. >viac info

Návšteva projektu zástupcami Švajčiarskej konfederácie a Úradu vlády SR
Dňa 23.4.2013 náš projekt CESTA navštívila delegácia Švajčiarskej konfederácie zastúpená Ulrichom Stuerzingerom, Antonom Hagenom, Ralphom Friedlaenderom, Barbarou Hell a Lajosom Szabom, a Úradu vlády SR v zastúpení Ivanom Ivančinom. Cieľom stretnutia bolo informovať o progrese implementácie projektu a o ďalších plánovaných aktivitách. >viac info

Séria diskusných seminárov úspešne odštartovala 
Ako vyústenie niekoľkomesačnej práce tímu 24 expertov sa dňa 26.3.2013 konal prvý zo série 8 diskusných seminárov určenej pre odborníkov z oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti a vzdelávania ťažko zdravotne postihnutých detí a mladistvých. Seminár s témou: „Kvalita služieb pre ťažko postihnuté deti a mladistvých v dennej starostlivosti zariadenia sociálnych služieb“ mal za cieľ definovať a nastaviť východiská celého vzdelávania. >viac info

Pracovné stretnutie expertov projektu
Za účelom úspešne odštartovať prípravu vzdelávacieho programu pre odborný personál v zariadeniach sociálnych služieb a študentov a dobrovoľníkov sa 16.10.2012 uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie 15 expertov z oblasti poskytovania sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania ťažko zdravotne postihnutým deťom a mladistvým. >viac info

Študijná cesta vo Švajčiarsku 
V Zurichu a jeho okolí sa v termíne 1.7. – 6.7.2012 uskutočnila študijná cesta pracovníkov DSS SČK ÚzS Košice mesta a Spojenej školy – partnera projektu. Cieľom cesty bolo získať poznatky a skúseností podobných zariadení vo Švajčiarsku v súvislosti so zavádzaním konceptu Centra komplexných služieb starostlivosti v Domove sociálnych služieb SČK, Územný spolok Košice – mesto. >viac info

Cestou k vyššej kvalite sociálnych služieb – úvodné stretnutie k projektu 
V rámci projektu „CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti“ sa dňa 23.5.2012 v priestoroch Slovenského Červeného kríža, územného spolku Košice-mesto uskutočnilo úvodné projektové stretnutie s názvom „Cestou k vyššej kvalite sociálnych služieb“. >viac info