Valentínka pre školy – vyhodnotenie

Tri ZŠ vybrala komisia zostavená zo zamestnancov FPT Slovakia, s.r.o.

Radi by sme sa poďakovali všetkým základným školám v rámci mesta Košice, ktoré sa zapojili do grantovej výzvy Valentínka vyhlásenej Územným spolkom Slovenského Červeného kríža Košice-mesto v spolupráci s FPT Slovakia, s.r.o. Do výzvy sa zapojilo až 14 ZŠ.

Na základe vypísaných kritérií pre vyhodnotenie žiadostí o grant pre projekt s cieľom zvýšenia povedomia v oblasti prvej pomoci u žiakov základných škôl v rámci mesta Košice vybrala komisia zostavená zo zamestnancov FPT Slovakia, s.r.o. tri školy:

 

ZŠ Kežmarská 28: „Valentínka a jej priatelia – Kým nie neskoro…“

„Cieľom účasti na tomto projekte s pracovným názvom „Kým nie neskoro…“ je pre nás zvýšenie aktívnej informovanosti, odstránenia obavy pred ošetrením postihnutých a zároveň získanie zručností v predlekárskej prvej pomoci v rôznych vekových kategóriách. Hlavnou motiváciou je posilniť záujem o predlekársku (laickú) prvú pomoc v rôznych ročníkoch na základnej škole. Vedieť poskytnúť prvú pomoc môže znamenať záchranu života. Vieme, že o živote rozhodujú sekundy. Na prvú pomoc netreba častokrát špeciálne vybavenie, ale stačí chcieť a použiť len naše ruky. Nech spravíme čokoľvek, vždy je to lepšie ako nespraviť vôbec nič. Našou úlohou aj na ZŠ je učiť zachraňovať ľudské životy poskytnutím prvej pomoci, zdôrazňovať dôležitosť bezpríspevkového darcovstva krvi, a oslovovať tým nových poteciálnych darcov z radov ďalšej žiackej generácie. O tom, že záchrana ľudského života je pre nás najdôležitejšia svedčí, že na našej škole je zriadený záujmový krúžok „Záchranári“. Žiaci krúžku sa pravidelne zúčastňujú súťaže hliadok Mladých zdravotníkov organizovanej SČK. Zároveň na našej škole pôsobí miestny spolok ČK pod vedením Mgr. Jarmily Šefčíkovej a učitelia našej školy sú dobrovoľnými členmi ČK.“

 

ZŠ Hroncova 23: „Valentínka a jej priatelia“

„Dennodenne sa stretávame s drobnými poraneniami, odretím, pichnutím, či rozbitým kolenom. Počas školského roka nám cez ruky prejde niekoľko náplastí, obväzov, či sterilných štvorcov s dezinfekčným prostriedkom. Nie vždy však musíme byť záchranármi len my – dospelí. Aj deti by mali vedieť, čo robiť v krízových situáciách. Veď prvú pomoc môžu potrebovať aj ich súrodenci, či rovesníci, keď práve nie sme s nimi.

Záchrana ľudského života závisí často od zlomkov sekundy. Znalosť prvej pomoci môže byť v mnohých prípadoch užitočná, dokonca nevyhnutná.

V minulom školskom roku sa naši žiaci zúčastnili 16.10.2018 osadenia automatického externého defibrilátora v MČ Košice-Sever (OC Merkúr). Pod odborným vedením záchranárov si vyskúšali tento defibrilátor na figuríne.

Našou motiváciou je, aby žiaci prostredníctvom zážitkov s Valentínkou dokázali pomôcť svojmu kamarátovi či blízkemu, keď sa niečo stane. A taktiež, aby si žiaci budovali k záchrane života pozitívny vzťah a neboli ľahostajní voči svojmu okoliu.“

 

ZŠ Požiarnická 3: „Mladý záchranár“

„Projekt „Mladý záchranár“ je zameraný na žiakov prvého stupňa, ktorí majú záujem o túto oblasť. Cieľom je podať žiakom prijateľnou formou základy poskytovania prvej pomoci. V súčasnej dobe je nutné zvyšovať povedomie pomoci ako takej, pretože ľudia sú často nevšímaví k svojmu okoliu a v mnohých prípadoch ani nevedia poskytnúť prvú pomoc. U našich žiakoch chceme vypestovať zdravé sebavedomie, aby sa nebáli v prípade potreby konať.“

 

Veľmi sa tešíme zo záujmu o zvýšenie povedomia dôležitosti prvej pomoci na základných školách a všetkým školám, ktoré predložili žiadosť veľmi pekne ďakujeme za účasť.

 

Tri ZŠ vybrala komisia zostavená zo zamestnancov FPT Slovakia, s.r.o.

Ďalšie články