Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky ÚzS SČK Košice-mesto v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. Úvodné ustanovenia
1. 1 Tieto „Všeobecné podmienky“ upravujú právne vzťahy medzi SČK Územným spolkom Košice – mesto, Komenského č. 19, 040 01 Košice, IČO : 00416193 a právnickými i fyzickými osobami, pre ktoré zabezpečuje vzdelávanie: kurzy prvej pomoci, Kurz Opatrovania a Klasickej masáže, ako aj kurzy pre získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností; zdravotnícku službu alebo iné dohodnuté služby. SČK pôsobí v zmysle zákona č. 460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu ČK, je nezávislá právnická osoba s neziskovým hospodárením.
1. 2 Právne vzťahy medzi Územným spolkom SČK Košice – mesto a jej odberateľmi sa riadia týmito „Všeobecnými podmienkami“, v súlade s Obchodným a Občianskym zákonníkom.

2. Spôsob objednania kurzov
2. 1 Prihlásenie
 Zmluvný vzťah vzniká na základe objednávky, alebo Záväznej prihlášky. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Uchádzač môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 7 kalendárnych dní pred dňom zahájenia kurzu, písomným oznámením. Prípad odstúpenia od zmluvy po zaplatení je upravený v bode 7. (Storno podmienky).

2. 2 Objednávka musí obsahovať:
a) dátum podania objednávky
 b) obchodný názov a sídlo firmy, resp. meno a priezvisko záujemcu a adresu
 c) IČO, DIČ, bankové spojenie objednávateľa
 d) presnú špecifikáciu kurzu a počet osôb, ktoré sa ho zúčastnia
 e) dohodnutý spôsob platby
 f) kontakt
 g) iné náležitosti potrebné na vybavenie objednávky
 h) súhlas so Všeobecnými podmienkami ÚzS SČK Košice – mesto
 i) súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení.

3. Miesto plnenia
3. 1 Miestom plnenia sú učebne Územného spolku SČK Košice – mesto na Komenského ulici č. 19 v Košiciach.

4. Cena kurzov
 4. 1 Cena kurzov je stanovená aktuálnym cenníkom platným v čase zabezpečenia kurzu.

5. Lehota na absolvovanie kurzov
 5. 1 Kurzy realizované ÚzS SČK Košice – mesto je potrebné absolvovať najneskôr do 6 mesiacov odo dňa úhrady.

6.Platobné podmienky
 6. 1 Odberateľ je povinný za kurz, ktorý si objednal, zaplatiť celý a pred zaradením do kurzu. V kurze Opatrovateľská služba a Základná masáž klasická je u nezamestnaných samoplatcov možnosť úhrady na splátky. Pre organizácie platí, že faktúra musí byť uhradená do termínu splatnosti.
6. 2 Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť za kurz jedným z týchto spôsobov
 a) vopred – zálohovou platbou bankovým prevodom na účet Územného spolku SČK Košice – mesto, V tomto prípade bude dokladom o prevode výpis z účtu,
 b) poštovou poukážkou v prospech účtu Územného spolku SČK Košice – mesto,
 c) úhradou príslušnej faktúry bankovým prevodom na účet Územného spolku SČK Košice – mesto, v termíne splatnosti.
6. 3 V prípade omeškania odberateľa so zaplatením stanovenej ceny je tento povinný zaplatiť poplatok z omeškania, ktorý tvorí najmenej 0,05 % z celkovej ceny za každý deň po termíne splatnosti, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

7. Storno podmienky
 Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenia kurzovného sú nasledovné:
7. 1 V prípade jednostranného odstúpenia od plnenia zo strany odberateľa pred zahájením kurzu, má ÚzS SČK Košice – mesto právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov vo výške 20 % z ceny kurzu, min. 5,-  € manipulačný poplatok.
7. 2 V prípade jednostranného odstúpenia od plnenia zo strany odberateľa po zahájení kurzu, – storno poplatok je v plnej výške kurzovného, ceny.

8. Záverečné ustanovenia
8. 1 Územný spolok SČK Košice – mesto má vyhradené právo „Všeobecné podmienky“ meniť.

 

Schválené ÚzR SČK Košice – mesto dňa 8. júna 2011 s platnosťou od 1.7.2011